A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘תקון עולם’

גמר חתימה טובי – Inscribed for Good

ב”ה

גמר חתימה טובה סרטון

המשיח = 363 = הספר חי = ההגהה תקון דברי התורה מכל דור
= 2361 = 363 – פרוש נכון = 1362 = 363 = פרוש נכון

עגונה = 134 = אני חכמה = אני הבית השלישי

עגונות = 535 = הכנסת = בנית הבית השלישי = 1534 = 535

תקון העגונות = 1746 = 747 = זמן = להבין = מקראות

ממזר = 287 = רופא = רפאו = פזר = אור הגניזה
= תקון ועד

תקון הממזרים = 2108 = 110 = עלי = תקון בכל כ”ז אותיות
= 1109 = 110 = תקון כ”ז אותיות אליהו

אנגלית = 494 = תקון ממזר = אור עוד אור = חתם כל ספר דניאל
= דניאל משמיט = המגיהה כל ספר תורה בכתב
= המגיהה כל ספר תורה קדש הקדשים = 2492 = 494

= 1493 = 494 = פותח = פתח + ו = פתח + ה”א
= הערות אל העורך

כ = 20 = חוגג = הקדשים = 1019 = 20

כדת = 424 = בכתב = אהובתי = קדש הקדשים = 1423 = 424

דין = 714 = שחרור

כדין = שחרור הקדשים = הקדשים חגגו

גמר חתימה = 706 = עולם = עלום = יוצרת = כפרות = מוסרת
קום

גמר החתימה = 711 = העולם = העלום = אשתי = הון = אדון = אין = אלה העם = ספר תורה כל דרות גופי

= ספר תורה כל צדיקות גופי = הון = דרש תקון

= הערכה תקן ותרגם = תקן ותרגם מכל דור
= 2709 = 711

גמר חתימה טובה = 728 = עולם הטוב = העולם הזה
= זהה העלום = אשתי זהה = העם זהה לו
= העם זהה אלה

גמר חתימה טובה – Inscribed for Good by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

גמר חתימה טובה

ב”ה

גמר חתימה טובה סרטון

בראשית = 913 = תקון עולם = 1912 = שם אחד

תרגם = 1203 = 204 = דר = צדיק = צחוק = אברא

תרגום = 1209 = 210 = דור = עצמי

עגונה = 134 = אני חכמה = אני הבית השלישי

עגונות = 535 = הכנסת = בנית הבית השלישי = 1534 = 535

תקון העגונות = 1746 = 747 = זמן = להבין = מקראות

ממזר = 287 = רופא = רפאו = פזר = אור הגניזה
= תקון ועד

תקון הממזרים = 2108 = 110 = עלי = תקון בכל כ”ז אותיות
= 1109 = 110 = תקון כ”ז אותיות אליהו

המשיח = 363 = הספר חי = ההגהה תקון דברי התורה מכל דור
= 2361 = 363 – פרוש נכון = 1362 = 363 = פרוש נכון

שמיטה = 364 = 1363 = קרן המשיח
ההגהה העתיק הקדוש תקון דברי התורה מכל דור
= 3361 = 364

אנגלית = 494 = תקון ממזר = אור עוד אור = חתם כל ספר דניאל
= דניאל משמיט = המגיהה כל ספר תורה בכתב
= המגיהה כל ספר תורה קדש הקדשים = 2492 = 494
= 1493 = 494 = פותח = פתח + ו = פתח + ה”א
= הערות אל העורך

ישראל = 541 = המצות = אמך = שרה לאה
= את פני = את ממני = עתק משלם = עתק עץ
= 1540 = 541

כ = 20 = חוגג = הקדשים = 1019 = 20 = בעל שם טוב
ארץ זהה כל כ”ז אותיות = 2018 = 20

כדת = 424 = בכתב = אהובתי = קדש הקדשים = 1423 = 424
= בת זוגו = בעל שם טוב קדש = ארץ שם טוב קדש
= 2422 = 424

דין = 714 = שחרור

כדין = שחרור הקדשים = הקדשים חגגו

עסק = 230 = כדור = כחבר = הויה תרגם = 1229 = 230
= כל בית ישראל יחד תרגם = 2228 = 230

עסקי = יעסק = 240 = לחבר

גמר חתימה = 706 = עולם = עלום = יוצרת = כפרות
= מוסרת = קום

גמר החתימה = 711 = העולם = העלום = אשתי = הון = אדון = אין
= אלה העם = ספר תורה כל דרות גופי
= ספר תורה כל צדיקות גופי = הון = דרש תקון
= הערכה תקן ותרגם = תקן ותרגם מכל דור
= 2709 = 711

גמר חתימה טובה = 728 = עולם הטוב = העולם הזה
= זהה העלום = אשתי זהה = העם זהה לו
= העם זהה אלה

קריאה אל הרבנים!

ב”ה

אתמול יהודי יקר הצית עת עצמו מרוב ייאוש!

האמת הנוראית היא: יש שתי בעיות עקריות בעולם. אחת היא העדר רחמים. השניה היא שיטות כלכליות מעוותות לגמרי.

יש שתי בעיות עקריות ביהדות. אחת – נשים, בעלות רחמים של בשר, של ממש – אינן חלק ממערכת פסיקות הלכות והרוב העצום של רבנים מקבלים “היתר פרוזבול”.

אם אתם לא רואים שהבעיות בעולם נובעות מהבעיות ביהדות אינכם ערים די הצורך להיות רבנים או להקרא תלמידי חכמים. אם אינכם יודעים כי תלמוד תורה הוא היוצר של כל צורות העולם, אין לכם הערנות להיות פוסקים

רבנים! האם אתם מתכוונים לתקן את העוולות שאתם גורמים?
האין בכם שום שמץ של רחמנות – ברוחניות לכל הפחות אם לא רחמים בבשרכם? האינכם רואים את מה שאתם עושים לבריות?

דורין אלן בל-דותן, צפת

dordot2001@yahoo.com

Tag Cloud