A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘שמיטה’

סיבות לשמור שמיטה כהלכתה

ב”ה

סיבות טובות לשמור שמטה
כדת וכדין
כולל השמטת חובות

האם לחיות לנצחים בלי חובות סיבה מספקת

לא? אז יש עוד סיבות טובות

”סיבות טובות לשמור שמטה כהלכתה from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

סיבות טובות לשמור שמטה כדת וכדין כולל השמטת חובות

ב”ה

סיבות טובות לשמור שמטה כדת וכדין
כולל השמטת חובות

גנזתי = 470 = עת

וגנזתי = 476 = סודות = עתו

וגזתי סודות = 476 + 476 = 952 = שם אליהו

וגנזתי רזים = 1293 = 294 = עיר דוד

אור דורות = 823 = אותיות = תחיתה

אור הדורות = 828 = האותיות = תחיתי
= הנשמט בכתב = הנשמט קדש הקשים
= 1827 = 828

שמטה = טוב למצא את עדן = 1353 = 354 =
= וגנזתי את סודות = את שם אליהו = קרב אליהו
= טוב חמצא את בת שבע = טוב למצא את עצרת דוד

עדן = 774 = בת שבע = שבת חסד = עצם דוד = אצרת דוד
עצם יד = חי עולמים

וגנזתי את הסודות = 1358 = 359 = השמטה

וגנזתי את סודות התורה = 1969 = 970 = עץ
= וגנזתי את סודות יום = עיר הכהנים = יום שמטה
= התורה שמטה = סוד חסד האותיות
= סוד חסד הנשמט בכתב

וגנזתי את הסודות לשומרי שמטה = 2290 = 300
= ש = כפר = מכל דור = שמטה לשומרי השמטה
= 1299 = 300 = הכרעה = יצר = מסר = דור נולד
= עיר הקדשים = בעבור הקדשים

וגנזתי את הסודות לשומרי השמטה = 305 = שה
= כפרה = השמטה לשומרי השמטה = 1304 = 305

מט = 49 = גלוי

וגלוי לשומרי השמטה = 1000 = 1 = קרן = עלץ

שמטה = וגלוי לשומרי השמטה את הסודות גנזתי
= 2352 = 354 = גלוי השמטה לשומרי השמטה
= 1353 = 354 = שמטה

וגנזתי את סודות התורה לשומרי שמטה = 2909
911 = שם ו-ה = שם השופטים 1910 = 911
חג עולם צדק

וגנזתי רזים לשומרי המצות = 2420 = 422
= כתב = חובות
= וגנזתי רזים לשומרי ישראל
= וגנזתי אור האדם לשומרי ישראל
= וגנזתי אור דרות לשומרי המצות

דורין קלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

קשר שמירת שמטה ופסיקות הלכות

בע”ה נראה מדוע שמירת שמטה כל כך הכרחית ליכולת לפרש הלכה בחכמה

בואו נבדוק כמה חלופים מרכזיים לענין

להכריע דין = 1049 = 50 = להכריע שחרור

הלכה = 60 = ס = הנה = הכלה = כלי = עולם שמחה
= 1059 = 60 = מהקדשים = הקדשים לי = המכריע דין
= המכריע שחרור

הכרעה = 300 = ש = רק = קר = יהיה רע = יהיה ער = לרע = יצר =
מסר = כפר = עיר הקדשים = 1299 = 300 = לחבר הלכה
= לחבר עולם שמחה = מכל דור

מפני שיש חלופים חיוביים מאד וגם חלופים שליליים מאד לאות ש ומפני שהאות ש’ היא המילה הכרעה, אנו מבינים למה הצד בו נקודת המבחינה מעל האות ש נמצאת כל כך חשוב

יושם אל לב:

אות ש = אשתו = קרא אתה = זן = און = השבת = תורת מלכים
= 1706 = 707 = תורת נולדים = ואתכפר

מכריע = 340 = ש”מ = שלי = ספר = מכפר

המכריע = 345 = משה = הספר = המכפר

פסיקה = 255 = רנה = הנר = נהר

פסיקת = 650 = מים = כל בית ישראל אלהים = 1649 = 650
= כל בית ישראל לדורות

פסיקת הלכה = 710 = קים = קדום = מים עולם שמחה = 1709 =
710 = לכל דורות בית ישראל עולם שמחה = 2708 = 710

שוב נראה כי: ט = 9 = אח = הד = זב = חתם = 1008 = 9

בואו נראה שוב את המילה שמטה

שמטה = 354 = משה חתם = 1353 = 354 = המכריע חתם
= השמדה = דוד מכריע = מטה עיר הקדשים
= לחבר עולם שמחה מטה = הלכה עיר דוד = כלי עיר דוד
= דוד מכפר

השמטה = 359 = יד המכריעה = בת תורה מכריעה
= 1358 = 359 = עלץ משיח = קרן משיח = המשוח
= משה דוד

שמירה = 555 = הנך = מכריע הדור

שמירת = 950 = נץ = כל שם = האדם מכריע = מכריע דרות

שמירת שמטה = האדם מכריע אוהב מכריע = 1304 = 305
= כפרה = עלץ כל בית ישראל מכל דור = 2303 = 305 = עריכה

חד וחלק: מי שלא שומר שמטה כדת וכדין, כולל השמטת חובות, לא התגבר על יצר הרע שלו די הצורך ולא אוהב את הבריות במידה הנדרשת לפסוק הלכות. פסיקות הלכה הן הכרעות לכל דבר. בוודאי הוא לא מוכן לפסוק הלכות לדורות (לדורות = 646 = אלהים). מפרי שמטה לא מסוגלים להכריע דינים או לפסוק הלכות שתיצרו עולם שמחה. פסיקות ההלכה והכרעות הדין של מפרי שמטה עשויות להיות הכרעות שעבוד.פסיקות הלכות, ההכרעות דינים ופרושי התורה אמתיים הם הורדת מי נהר הרינה אל העולם מטה שמתקבלת בצהלה, לא כבלים. כל ההלכות שנפסקו ע”י מפרי שמטה דורשות עיון מחדש ואף עריכה ותקון

כמובן, עיון מחדש זה לא יכול לקרות עד שעם ישראל מקבל על עצמו לשמור שמטה כדת וכדין בלי שום פולישוק

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

קשר השמטה והנקבה

ב”ה

קשר השמטה והנקבה

אתמול כתבתי כי בריאות ותקינות היחסים בין גברים יהודים ונשים יהודיות קשורות לשמירת שמטה

אני מבינה כי הטענה נשמעת מוזרה והקשר אינו ברור בקריאה שטחית ואני מחויבת להסביר

קודם כל, נראה כי הביטוי שנות שמטה הוא גם נשות שמטה. (גם המילה שנים = נשים).

עלינו להעמיק גם באותיות בהן המילה שמטה כתובה

יושם אל לב:

ט + ה = 14 = יד = דוד = בת תורה = 1013 = 14 = החתם

שמטה = 354 = אהוב שלי = ספר דוד = דוד מכפר = הנה עיר דוד
= גנז עיר דוד = גנז עיר בת תורה = 1353 = 354 = בת ספר תורה
= עיר דוד עולם שמחה = עולם שמחה בעבור בת תורה = 2352
= 354 = משה חתם = חתם שמה = שבת האלהים = השבת לדורות

חוה = 19 = כל בית ישראל השטן =2017 = 19 = כל בית ישראל חותם

חוה היא ההכנעה מתוך רצון של השטן (=1014 = 15 = י-ה) להויה
(26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26 = כל בית ישראל אחד חתם = 2024 = 26)

ההסכם לשמור מצוות ה’ יתברך הוא ההכנעה מתוך רצון של י-ה (= השטן) ליהו-ה ( = כל בית ישראל יחד = כל בית ישראל אחד חתם)

האות ט’ במילה שמטה שווה למילה חתם כי 9 שווה ל-1008

אם אנו מפרים את ההסכם, אנחנו עדין במצב של השטן שלא נכנע ליהוה

השמטה = 359 = ספר חוה = כל בית ישראל חותם ספר = 2357 = 359

שמירת השמטה היא השמטת הרוע. שמירת שמטה היא היחוד של יה
ו-וה. שמירת שמטה היא ההסכם, היא החתימה על הכתובה, היא גם הסכם הפסקת האש בין י-ה לבין יהוה

כל עוד ישראל אינם שומרים את השמטה, הם עדין מורדים בה’ – וכל עוד הם מורדים בה’ הגברים לא נכנעו לה’ יתברך, זאת אומרת שחוה היא מתבטאת ככל בית ישראל השטן ולא ככל בית ישראל החותם והם שונאים את נשות ישראל – שהן השטן.

רק שמירת שמטה קובעת אם אנו השטן כן נכנע מתוך רצון אל הויה, או לא. ואם לא, הגברים ישנאו את היצר אשר בהם, ולכן הם ישנאו את חוה אשר בהם

דורין אלן בל-דותן
dordot2001@yahoo.com

להיות יהודי

ב”ה

להיות יהודי

ד = 4 = 1003 = א + ג = שאר בשר = אקבץ = כל בית ישראל

הויה = 26 = 1025 = כל בית ישראל יחד = הקדושים = חוזה

שמטה = 354 = חתם הספר = 1353 = 354 = דוד שלי = אהוב שלי

השמטה = 359 = שטנ = משה דוד = אוהב הספר = חתם שמי = 1358 = 359

אליהו = 52 = חוזה הקדושים = 1051 = 52

יהודה = 30 = ל = הויה +ד = הויה כל בית ישראל = 1029 = כל בית ישראל כל בית ישראל יחד = 2028 = 30

חתם = 1008 = קבוץ = ט

החתם = 1013 = 14 = יד = דוד

חותם = 1014 = 15 = יה = השטן = קדשים = באהבה = אתם אחד = אתם אהבה

לחתם = 1038 = 39 = לדה = גאלה = חלם + ת

לחתום = 1044 = 45 = מה = אל דוד = אל אהוב = חולם + ת
= לחת + שורק

חובות = 422 = כתב = שמי חסד = נשבע

כתבי = 432 = תבל = חובותי

= לכתב = 452 = בנת = במתי = חובות יהודה
חובות הויה כל בית ישראל = 1451 = 452 = כל ספרי חוזה הויה

להיות יהודי by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

להיות יהודי

ב”ה

להיות יהודי

חלופים קשורים לסרטון:

ד = 4 = 1003 = א + ג = שאר בשר = אקבץ = כל בית ישראל

הויה = 26 = 1025 = כל בית ישראל יחד = הקדושים = חוזה

שמטה = 354 = חתם הספר = 1353 = 354 = דוד שלי = אהוב שלי

השמטה = 359 = שטנ = משה דוד = אוהב הספר = חתם שמי = 1358 = 359

אליהו = 52 = חוזה הקדושים = 1051 = 52

יהודה = 30 = ל = הויה +ד = הויה כל בית ישראל = 1029 = כל בית ישראל כל בית ישראל יחד = 2028 = 30

חתם = 1008 = קבוץ = ט

החתם = 1013 = 14 = יד = דוד

חותם = 1014 = 15 = יה = השטן = קדשים = באהבה = אתם אחד = אתם אהבה

לחתם = 1038 = 39 = לדה = גאלה = חלם + ת

לחתום = 1044 = 45 = מה = אל דוד = אל אהוב = חולם + ת
= לחת + שורק

חובות = 422 = כתב = שמי חסד = נשבע

כתבי = 432 = תבל = חובותי

לכתב = 452 = בנת = במתי = חובות יהודה
= חובות הויה כל בית ישראל = 1451 = 452 = כל ספרי חוזה הויה

להיות יהודי from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud