A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘ראש השנה גמר תחימה טובה תורה סוד שבסוד’

ראש השנה – שיעורים מרכזיים

ב”ה

ראש השנה – שיעורים מרכזיים

ראש השנה = האשר בשמחה = 861
= אסף

סכנות רבות מתרחשות לבוא לעולם
תופעות שליליות בעולם נובעות מהגהה בתורה
ברמת שמחה ורחמים נמוכה
כדי לשנות את המציאות, עלינו לשדר גלי שמחה
ברמה ובעצמה הרבה יותר גבוהות

בראש השנה אנו לומדים כי השמחה וגלי הקול
הזורמים משמחה יוצרים תופעות שמחות וחיוביות בבריאה

מתגלגל = 506
= מגלגלת = הראש = אשר

צחוק = 204 = צדיק = תרגם
= 1203 = 204 = דר = אגר
= אברא

מתגלגל בצחוק = 712 = בין
= ישבת = יברך = תשבי = מתגלגל דבר

שופר = 586 = פרוש
= צחוק בלב שמח
= תרגם בלב שמח
= 1585 = 586

אדם = 605 = השש
= עתיקה קדושה צוחקת
= 1604 = 605
= אגרת עתיקה קדושה

אברהם = 808 = רחם = ברא אדם
= ברא השש = השש ברא

יצחק = 208 = ראשון
= 1207 = 208 = עולם אשר
= אשר כפרות

עקדה = 179 = גלי קול = גיל הצוהל
= כל המתגלמים

ספור העקדה הוא בעצם שיעור המלמד אותנו
איך להשתמש בגלי קול גבוהים בשמחה
ליצור צורות רצויות

יעקב = 182 = בפעל = יסוד ארץ = 1181 = 182
= למד תקון כל כ”ז אותיות
= 2180 = 182 = למד חסד האותיות האור
= למד חסד האותיות צחוק בעלץ

ישראל = 541 = וצהלתי
= המצות = צהלה אתי
= הנשמה הקול = כל ספרי יצהלו
= גלי קולי יוצרים הנפש
= גלי קולי יוצרים כל הממש
= 1540 = 541

צחוק ברחמים = 1064 = 65
= א-דני = הלל = ההלכה

אם פרוש הלכה אינו יוצר צחוק ברחמים הוא
אינו פרוש נכון!

נכון = 776 = בעדן
= אלהים צהלה = צהלה לדורות
= צהלה משוש = בשערי צדק

קול = 136 = קהל העתיק הקדוש
= 1135 = 136 = הצוהל

הקול = 141 = מצוה
= אפס = עלץ ממני
= 1140 = 141
= פני העתיק הקדוש
= הבונה הבית השלישי
= הבית השלישי בנוי
= הבית השלישי זוג אליהו

ספר = 340 = מכפר = מיצר = קול צחוק
= קול צדיק = קול תרגם
= הצוהל צוחק = הצוהל תרגם = 1339 = 340

ממש = 380 = לב שמח = ישע
= משלי = לבשה גיל = לב יצר גילה
= גיל הלב יצר = גיל לשון יצר
= גלי לשון יצר = 1379 = 380
= יודעים לשוש גיל

א-להים = 646 = אלה האדם
= לדורות = משוש = מדברת
= צחוק מבת

המשיח = 363
= הנחש = ספר החי =
= קול הצחוק חי = קול צדיק חדוה
= צחוק הצוהל חדוה = פרוש נכון
= שופר בעדן = פרוש בעדן
= א-להים צחוק בלב שמח צהלה
= 1362 = 363
= לבב שמח צהלה משוש צחוק
= בלב צדיק שמח צהלה לדורות
= צחוק שמח עלץ גאל קהל לדרות
= 2361 = 363

צחוק יוצר = 510 = דורש
= רי”ש = שיר

צחוק יוצר עולם = 1216 = 217
= רזי = דבורה = אורי
= ויתקן = צדיק יוצר עולם
= צחוק כפור עולם

גלי = 43 = גיל = גדול
= פרוש אדם קדמון
= 2041 = 43
= צחוק בלב שמח אדם קדמון
= אדם קדמון צדיק בלב שמח
= צחוק שמח גאל אדם קדמון
= כל ממלכות אדם קדמון

מח = 48 = הגיל = גילה = הגדול

כהן = 725 = כל העם
= יהי נולדים
= שמחה גדולה ביותר הנולדים
= 1724 = 725
= שמחה גילה שישו אתם נולדים
= 2723 = 725
= היודעים שמחה גילה ביותר

גלי מח = 91
= צא = צרף = 1090 = 91
= גילה גיל

גלי קול יוצרים = 1095 = 96
= גלי קול יצרו האדם
= 1095 = 96
= גלי הצוהל יוצרים
= גלי המח = גילה גילה = גילה גדולה
= לגלגל = מהומה = חכמה חדוה
= צו

גלי קולי יוצרים
= 1105 = 106 = דבק = בדק
= גלי קולי כפורים
= גלי קולי כפור האדם
= מגלגל
= חכמה הכח
= חכמה היחוד
= קו

שמחה גדולה ביותר
= 1019 = 20 = כ
= הקדשים = חוגג
= היה = בעל שם טוב

השמחה הגדולה ביותר
= 1029 = 30 = ל
= יהודה = יהיה
= בעלי שם טוב

והיה להם דבר-יהוה, צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו –
ישעה הנביא כ”ח: י”ג

Tag Cloud