A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘עבד תלמוד תורה ישיבה לימודים’

עבד

עבד

מתגובות שקבלתי אחרי שהעליתי סרטון אודות ענין העבד, שהיה מיועד לגויים; גליתי, לתדהמתי, כי הענין בכלל לא ברור גם ליהודים הלומדים בישיבה

זאת דוגמה מובהקת של בלבול הגויים הנובע מאי-ההבנה של יהודים — אפילו למדנים

כשאנו *הוגים בתורה, אנו בוראים את *הגוים

אם הלימודים שלנו שגויים, הגויים יהיו בעלי פגמים

אם אנחנו לא לומדים בלב מלא אהבה, הגויים הנבראים ישנאו אותנו

בברכות

דורין אלן- בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud