A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘נשים’

תקון עצב

ב”ה

תקון עצב

אין זמן יותר מוצלח ללמוד
תקון העצב מאשר בחג הסכות
זמן שמחתנו

קשר השמטה והנקבה

ב”ה

קשר השמטה והנקבה

אתמול כתבתי כי בריאות ותקינות היחסים בין גברים יהודים ונשים יהודיות קשורות לשמירת שמטה

אני מבינה כי הטענה נשמעת מוזרה והקשר אינו ברור בקריאה שטחית ואני מחויבת להסביר

קודם כל, נראה כי הביטוי שנות שמטה הוא גם נשות שמטה. (גם המילה שנים = נשים).

עלינו להעמיק גם באותיות בהן המילה שמטה כתובה

יושם אל לב:

ט + ה = 14 = יד = דוד = בת תורה = 1013 = 14 = החתם

שמטה = 354 = אהוב שלי = ספר דוד = דוד מכפר = הנה עיר דוד
= גנז עיר דוד = גנז עיר בת תורה = 1353 = 354 = בת ספר תורה
= עיר דוד עולם שמחה = עולם שמחה בעבור בת תורה = 2352
= 354 = משה חתם = חתם שמה = שבת האלהים = השבת לדורות

חוה = 19 = כל בית ישראל השטן =2017 = 19 = כל בית ישראל חותם

חוה היא ההכנעה מתוך רצון של השטן (=1014 = 15 = י-ה) להויה
(26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26 = כל בית ישראל אחד חתם = 2024 = 26)

ההסכם לשמור מצוות ה’ יתברך הוא ההכנעה מתוך רצון של י-ה (= השטן) ליהו-ה ( = כל בית ישראל יחד = כל בית ישראל אחד חתם)

האות ט’ במילה שמטה שווה למילה חתם כי 9 שווה ל-1008

אם אנו מפרים את ההסכם, אנחנו עדין במצב של השטן שלא נכנע ליהוה

השמטה = 359 = ספר חוה = כל בית ישראל חותם ספר = 2357 = 359

שמירת השמטה היא השמטת הרוע. שמירת שמטה היא היחוד של יה
ו-וה. שמירת שמטה היא ההסכם, היא החתימה על הכתובה, היא גם הסכם הפסקת האש בין י-ה לבין יהוה

כל עוד ישראל אינם שומרים את השמטה, הם עדין מורדים בה’ – וכל עוד הם מורדים בה’ הגברים לא נכנעו לה’ יתברך, זאת אומרת שחוה היא מתבטאת ככל בית ישראל השטן ולא ככל בית ישראל החותם והם שונאים את נשות ישראל – שהן השטן.

רק שמירת שמטה קובעת אם אנו השטן כן נכנע מתוך רצון אל הויה, או לא. ואם לא, הגברים ישנאו את היצר אשר בהם, ולכן הם ישנאו את חוה אשר בהם

דורין אלן בל-דותן
dordot2001@yahoo.com

Tag Cloud