A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘משיח’

מלך – יועץ ולא שליט

ב”ה

מלך – יועץ ולא שליט

שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ, אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ: מִקֶּרֶב אַחֶיךָ, תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ–לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נָכְרִי, אֲשֶׁר לֹא-אָחִיךָ הוּא.
– דברים י”ז: ט:ו

התואר מלך בתורה הוא במובן של יועץ, ולא שולט

פרוש שרש מ-ל-ך הוא גם ליעץ וגם להועץ
עתה, אנו יכולים להבין את הכתוב בתורה אודות מלכים.

כאשר אנו יועצים לאדם ו/או מקבלים עצה ממנו, אנו מלכים

מלך = 570 = לי לך = מכנסת = נסמכת

דוד = 14 = אוהב = אהוב

דוד מלך = אוהב לי לך

דוד הוא היועץ האוהב והאהוב, ולא השולט

המלכה = 100 = ק

המובן של המלכה הוא אינו אשת השולט בתורה, אלא העצה

נמלך = 620 = כם = כתר

יושם אל לב: מובן זה של שרש מ-ל-ך מופיע הרבה בספרות הציונית – אך כמעט נעלם בזמן קום המדינה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

ישועה = העם הקדוש מכל דור

ב”ה

הגידו נא, אחי, בני ישראל, אל הנוצרים שידעו

ישועה = העם הקדוש מכל דור

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

דוד מלך ישראל

ב”ה

דוד מלך ישראל

כבר ראינו את החלוף הבא לשם דוד

דוד = 14 = 1013
בת תורה

עתה, בע”ה נפתח את שערי השמים
(שערי השמים = פרש הספרים) שוב ונכנס, בע”ה, לחצר המקדש יותר
פנימי

בת = 402
= גלגול של
= ליצר גלגול
= חסד של
= ליצר חסד
= חסד מכל דור השמחה הגדולה ביותר
= של כנסת ישראל
= כנסת ישראל מכל דור השמחה הגדולה ביותר

חסד מכל דור = 372
= שבע
= יצר חסד
= כנסת ישראל מכל דור
= 1371 = 372
= הסבה מכל דור

הסבה הראשונה = 639
= חג חיים
= החסד אשר הנאה

בת שבע = 774
= עדן
= גן מלא
= עולם שמחה עולם שלום מלא
= 2772 = 774

תורה = 611
= אם ובת אם
= את הרה
= את עצמי

מלך = 570
= עתק
= לי לך
= סוד נולדתי
= יסוד נולדת
= נולדת ועד

ישראל = 541
= אמך
= אליך
= חג לך
= שרה לאה
= חג כנסת
= צהלה אתי
= את פני
= עלץ פני הנשמה
= עלץ פני משכיל
= את ממני
= לקדש הארץ
= תלד הארץ

דוד מלך ישראל = 1125 = 126
= עלץ צהל
= מקדש בתי אחרונה
= בת תורה עתק אמך
= 2124 = 126
= גלגול של תורה עתק אמך
= חסד של תורה עתק ישראל
= את הרה בת עתק אמך
= את הרה בת מלך ישראל
= חסד מכל דור השמחה הגדולה ביותר את הרה מלך ישראל
= 3123 = 126
= חסדה מכל דור המשיח גילה בתורה את עצמי עתק ישראל
= כנסת ישראל מכל דור השמחה הגדולה ביותר את הרה עתק אמך
= 4122 = 126
= חסד מכל דור השמחה הגדולה ביום את עתק אמך עצמי

התגלות המשיח (המשיח = ספר החי, הגם נקרא אין סוף בגוף) תתגלה ראשית כל לבנות ישראל, כי הן עתק של אמן – כנסת ישראל, והן ההרות את עצמן,מעצמן וילדותיהן עתקי העתיקה הקדושה – הויה, כל בית ישראל יחד

אֲנִי ה’ אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

מצרים = 940
= מקף
= מעצמן
= אוהב שם הויה
= תנועת יד
= תנועת בת תורה
= עת דוד אדם קדמון
= 1939 = 940
= שם הויה בת תורה
= את הרה בת שם הויה
= את הרה שם של הויה כנסת ישראל
= 2938 = 940

זה מה שהנוצרים נסו לאמר, הם לא בטאו את האמת השלמה כי לא אהבו את ישראל עד תום לבם

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

בית משיח

ב”ה

ביאת משיח

משמעו כפשוטו

ביאת משיח from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

תגובת ה’ לטענות הנוצרים

תגובת ה’ לטענות הנוצרים

בע”ה, נראה כי הטענה של הנוצרים
שאלקים שלח את בנו למות כדי
לכפר על העולם מתנגדת לגמרי לרצון
העליון שהתגלה במעשה בראשית
נראה כי הדבר סותר את מעמקי
השם אלהים

תגובת ה’ לטענות הנוצרים from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

סיבות טובות לשמור שמטה כדת וכדין כולל השמטת חובות

ב”ה

סיבות טובות לשמור שמטה כדת וכדין
כולל השמטת חובות

גנזתי = 470 = עת

וגנזתי = 476 = סודות = עתו

וגזתי סודות = 476 + 476 = 952 = שם אליהו

וגנזתי רזים = 1293 = 294 = עיר דוד

אור דורות = 823 = אותיות = תחיתה

אור הדורות = 828 = האותיות = תחיתי
= הנשמט בכתב = הנשמט קדש הקשים
= 1827 = 828

שמטה = טוב למצא את עדן = 1353 = 354 =
= וגנזתי את סודות = את שם אליהו = קרב אליהו
= טוב חמצא את בת שבע = טוב למצא את עצרת דוד

עדן = 774 = בת שבע = שבת חסד = עצם דוד = אצרת דוד
עצם יד = חי עולמים

וגנזתי את הסודות = 1358 = 359 = השמטה

וגנזתי את סודות התורה = 1969 = 970 = עץ
= וגנזתי את סודות יום = עיר הכהנים = יום שמטה
= התורה שמטה = סוד חסד האותיות
= סוד חסד הנשמט בכתב

וגנזתי את הסודות לשומרי שמטה = 2290 = 300
= ש = כפר = מכל דור = שמטה לשומרי השמטה
= 1299 = 300 = הכרעה = יצר = מסר = דור נולד
= עיר הקדשים = בעבור הקדשים

וגנזתי את הסודות לשומרי השמטה = 305 = שה
= כפרה = השמטה לשומרי השמטה = 1304 = 305

מט = 49 = גלוי

וגלוי לשומרי השמטה = 1000 = 1 = קרן = עלץ

שמטה = וגלוי לשומרי השמטה את הסודות גנזתי
= 2352 = 354 = גלוי השמטה לשומרי השמטה
= 1353 = 354 = שמטה

וגנזתי את סודות התורה לשומרי שמטה = 2909
911 = שם ו-ה = שם השופטים 1910 = 911
חג עולם צדק

וגנזתי רזים לשומרי המצות = 2420 = 422
= כתב = חובות
= וגנזתי רזים לשומרי ישראל
= וגנזתי אור האדם לשומרי ישראל
= וגנזתי אור דרות לשומרי המצות

דורין קלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

דורשים את מלכות דוד

ב”ה

היהודים דורשים את מלכות דוד

?האם הם באמת ובתמים רוצים מלכות דוד

?האם הם יודעים מה הם דורשים

דורשים מלכות דוד from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Tag Cloud