A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘מכלות’

דוד מלך ישראל

ב”ה

דוד מלך ישראל

כבר ראינו את החלוף הבא לשם דוד

דוד = 14 = 1013
בת תורה

עתה, בע”ה נפתח את שערי השמים
(שערי השמים = פרש הספרים) שוב ונכנס, בע”ה, לחצר המקדש יותר
פנימי

בת = 402
= גלגול של
= ליצר גלגול
= חסד של
= ליצר חסד
= חסד מכל דור השמחה הגדולה ביותר
= של כנסת ישראל
= כנסת ישראל מכל דור השמחה הגדולה ביותר

חסד מכל דור = 372
= שבע
= יצר חסד
= כנסת ישראל מכל דור
= 1371 = 372
= הסבה מכל דור

הסבה הראשונה = 639
= חג חיים
= החסד אשר הנאה

בת שבע = 774
= עדן
= גן מלא
= עולם שמחה עולם שלום מלא
= 2772 = 774

תורה = 611
= אם ובת אם
= את הרה
= את עצמי

מלך = 570
= עתק
= לי לך
= סוד נולדתי
= יסוד נולדת
= נולדת ועד

ישראל = 541
= אמך
= אליך
= חג לך
= שרה לאה
= חג כנסת
= צהלה אתי
= את פני
= עלץ פני הנשמה
= עלץ פני משכיל
= את ממני
= לקדש הארץ
= תלד הארץ

דוד מלך ישראל = 1125 = 126
= עלץ צהל
= מקדש בתי אחרונה
= בת תורה עתק אמך
= 2124 = 126
= גלגול של תורה עתק אמך
= חסד של תורה עתק ישראל
= את הרה בת עתק אמך
= את הרה בת מלך ישראל
= חסד מכל דור השמחה הגדולה ביותר את הרה מלך ישראל
= 3123 = 126
= חסדה מכל דור המשיח גילה בתורה את עצמי עתק ישראל
= כנסת ישראל מכל דור השמחה הגדולה ביותר את הרה עתק אמך
= 4122 = 126
= חסד מכל דור השמחה הגדולה ביום את עתק אמך עצמי

התגלות המשיח (המשיח = ספר החי, הגם נקרא אין סוף בגוף) תתגלה ראשית כל לבנות ישראל, כי הן עתק של אמן – כנסת ישראל, והן ההרות את עצמן,מעצמן וילדותיהן עתקי העתיקה הקדושה – הויה, כל בית ישראל יחד

אֲנִי ה’ אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

מצרים = 940
= מקף
= מעצמן
= אוהב שם הויה
= תנועת יד
= תנועת בת תורה
= עת דוד אדם קדמון
= 1939 = 940
= שם הויה בת תורה
= את הרה בת שם הויה
= את הרה שם של הויה כנסת ישראל
= 2938 = 940

זה מה שהנוצרים נסו לאמר, הם לא בטאו את האמת השלמה כי לא אהבו את ישראל עד תום לבם

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

דורשים את מלכות דוד

ב”ה

היהודים דורשים את מלכות דוד

?האם הם באמת ובתמים רוצים מלכות דוד

?האם הם יודעים מה הם דורשים

דורשים מלכות דוד from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

היהודים דורשים את מלכות דוד

ב”ה

היהודים דורשים את מלכות דוד

האם הם באמת ובתמים רוצים מלכות דוד?
האם הם יודעים מה הם דורשים?

את = 401 = אדבר צדק = אור צדק = תקון צדק
= 1400 = 401 = קרן הנשמה = קרן כל ספרי

בת = 402 = אתם הנשמה = 1401 = אתם כל ספרי
= הנשמה הרצון = אנו משה = אנו הספר

בנות = 458 = נחת = חי מת = חי לבבות = אנו הספר כלו
= אנו הספר להויה = אנו משה להויה
= אנו כל בית ישראל יחד שלמה = 1457 = 458

תורה = 611 = את הרה = הרה תקון צדק = 1610 = 611
= הרה אור צדק

ישראל = 541 = המצות = אליך = שיר אל = אמך
אל מלכות דוד = אל מלכות בת תורה = 1540 = 541

שב = 302 = אקרא = ארץ צדקו = 1301 = 302
= תקן צדקו ממעמקים = 2300 = 302 = תקון צדק ממעמקים
= אור צדק ממעמקים = אדבר צדק ממעמקים

יד = 14 = 1013 = תגים = בת תורה

ע = 70 = כלו אוהב = סוד = בנות תורה = 1069 = 70
= תורה נחת = אוהב להויה = בת תורה להויה = דוד להויה
= תורה לבת הויה = את הרה בת להויה
= את הרה בת לכל בית ישראל יחד = 2068 = 70

שבע = 372 = שבסוד = אקרא בנות תורה
= אקרא תורה בנות = אקרא תורה נחת
= תורה שבנחת = 1371 = 372 = תקון צדק ממעמקים בנות תורה
= 2370 = 372 = אור צדק ממעמקים בנות תורה

נשבע = 422 = כתב = אקרא כל בנות תורה
= אקרא כל תורה נחת = אקרא כל תורה חי מת
= אקרא כל תורה חי לבבות
= בנות תורה כל תקון צדק ממעמקים = 3419 = 422

שבכתב = 724 = ידין = שב + נשבע = קרא כתב
= נשבע תקון צדק ממעמקים = 2722 = 724 =
= כתב את שם = 1723 = כתב את ע”ב האותיות
= נשבע את חסד האותיות

כתב את כל ע”ב האותיות = 1773 = 774 = עדן = בת שבע
= נשבע את כל חסד האותיות = עצם דוד = עצרת דוד
= עצם בת תורה = נשבע בשמו כל בית ישראל
= כתב בשמו כל בית ישראל

שבעל פה = 487 = אות פ = פאות = אנכי אתה
עוד אות = לכל אות = שבע אנחנו = חסד מכל דור אנחנו
= ממעמקי חסד אנחנו = עלי ממעמקי החסד
= אקרא בנות תורה עליה = 1486 = 487

מלכות דוד = 510 = מלכות בת תורה = 1509 = רי”ש = ישר
= שיר = דורש = דור ממעמקי

מלכות בנות תורה = 1565 = 566 = מלכות בת תורה להויה
= שיר להויה = שיר לכל בית ישראל יחד = כלו שיר

מלכות כל בנות תורה = 1615 = 616 = יום = התורה

יום אחד = 629 = התורה אהבה = התורה אחד
= מלכות כל בנות תורה אהבה = 1628 = 629

מלכות דוד תהיה מועצת חכמים

מה פרוש הדבר?

מלכות = 496 = צות

ממלכות = 536 = מצות = מלכות לי = מלכות אבותיכם
= 1535 = 536 = כתר אבותי מלכות

ישראל = 541 = המצות = אמך = הממלכות

אנו רואים את האותיות צ-ו-ת המילים מצות וגם מועצת

כבר ראינו כי:

דוד = 14 = תגים = 1013 = בת תורה

ע = 70 = בנות תורה = 1069 = 70

מועצה = 211 = ראי = רוה = מצוה בנות תורה = קול בנות התורה
= 1210 = 211

עצות = 566 = מלכות בנות תורה = 1565 = 566

מועצת = 606 = רות = ממלכות בנות תורה = 1605 = 606

חכמים = 678 = חם + ע = חם + בנות תורה = משה רבנו בנות התורה
= 1677 = 678

כאשר נוכל לקבל את האמת כי ממלכות דוד היא מועצה של בנות תורה, כאשר אמת זאת תשמח את לבנו אז תקום ממלכות דוד

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Tag Cloud