A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘מילגם’

חברת “מילגם” מגזים בחדירה לפרט

לאחרונה חב’ מילגם דורשת טופס שמפרט את *כל* היסטורת העבודה של מי שמבקש הנחה בארנונה. זאת חדירה לפרט מזוועה. אני ממליצה לכם להמציא את הטפסים האחרים ולשלם את האחוזים ששלמתם אשתקד אם אין שנוי במצבכם . שמרו על פרטיותכם

דורין אלן בל-דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud