A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

הקבלה היא הנביאים

אומר זאת שוב. הקבלה היא הנביאים, לא הנבואה, אלא הנביאים הם עצמם. כי בקדושה של ארץ ישראל האמתית, שהיא שמי השמים, אין מושגים מופשטים. יש רק התגלמויות של קדושה. לדוגמה: זמן הוא המוזמנים. הבנה היא הבנים והבנות. וקבלה היא המקובלים האמתיים – דהיינו הנביאים.

אין קבלה עיונית, אלא העיניים של המקובלים, הנביאים. יש רק קבלה מעשית.
קבלה מעשית אינה, חס ושלום, הכישופים שלומדי ספרי הקבלה המציאו! חס וחלילה!
קבלה מעשית היא המעשים של הנביאים.

אין ללמוד קבלה נטו. אין לעיין בקבלה כי היא מעניינת וטמירה ולהיות כמו העושים כך המרגישים מעל לבריות, וזה חטא שחצנות חמור. הלומדים קבלה כדי להרגיש מעל הבריות, ואפילו לברוח מהמציאות הקשה שהיא חטא פחות חמור מהשחצנות, מגיעים למצב שהם רוחות רפאים מרחפות ב”ספירות” בלי גוף ובלי ארץ. שה’ ישמור! הם מוותרים על אחוזתיהם בעולם הגשמי – וזה כל הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמות – דווקא שתהיה לנו אחוזה בגשמיות! זאת תכלית הבריאה.

אין לעיין בקבלה נטו. יש רק להשתדל, עד כמה שאפשר, לדמות את מידותינו למידות של הנביאים וללכת בעקבות רגליהם, לעשות כמותם ולאהוב אותם עד מאד. המשתדל לדמות את עצמו לנביאים הוא המקובל. הנביאים הם ועדת הקבלה של ארץ ישראל. הם שומרים על השערים ונותנים לנו להתנחל בארץ ישראל לפי ההתקדמות המוסרית שלנו. הם מאד רוצים לקבל אותנו כתושבי ארץ ישראל. אם הם לא פותחים לנו את השערים, אין לנסות לפרוץ אותם בלימודי “ספרי קבלה”. הנביאים הם מיילדים מאומנים היודעים לפתוח לנו את השערים בקצב שהגוף שלנו יכול לשאת. אין להכנס לארץ ישראל רק כנשמה מופשטת! עלינו להכנס לארץ ישראל (שהיא שמי השמים) יחד עם הגוף כי הגוף הוא השדה שלנו בארץ ישראל.

גוף = 809 = שדה עד דור ודור

נביאים לא צריכים מליצים! ברוך ה’, הם מתבטאים יפה מאד ואין כל צורך ללמוד “ספרי קבלה” כדי להבין את הנביאים. הם מדריכים את הקוראים בספריהם להבין אותם בקצב הכי נכון ובטוח.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: