A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

פרשת בראשית
שמים = מים מכל דור

ראו נא את התמונות למטה, ותראו כי אנו רואים את כל הכוכבים מוזערים בכל עת. זהו זעיר אנפין.

כשאנו רואים את כל הכוכבים בשמים בו זמנית, זה בתוך זה, אנו רואים את הזהר.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

זהר = 212 = רואה = האור = עם ישראל
= 1211 = 212

רואה האור = 424 = קדש הקדשים
= 1423 = 424 = אהובתי = דוד קדשו
= דוד שמי השמים בארץ = 2422 = 424
= ישי בארץ = נער בארץ

כוכב = 48 = מח = הויה יחד = יובל
= לב ארץ בראשית = 2046 = 48

שמי = 350 = עפר = ספרי = שכל
= היה שיהיה

שלמה = 375 = למשה = עשה = מה שיהיה
= של שלשה אבות = 1374 = 375

שנה = 355 = העפר = ספריה (לא “ספירה”!)
= מחשבה = יובל שבה = השכל = השכל

נ = 50 = מי = דמו = אדמה
= כל = היה יהיה = לחגוג = גו אלי
= אל חוה = נעשה אדם הוגה = 1049
= חוה נעשה אדם = 50 = נעשה אדם חוה
= אדם נעשה חוה = אדם נעשה עולם חדש
= 2048 = 50
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

מים = 650 = כלם = כל שש* = ויחיו האדם
= ויחיו עמך = ויחיו רבבות = יחיו דורות
= גואל האדם = האדם גו א-ל = עמך לי

*דהיינו כל שש האמהות

ש = 300 = מכל דור = כפר = יצר
= בצבור = מסר = לשון נביא צדקו
= 1299 = 300 = צדוק בונה הלב

שמים = 950 = כל שם = שם אדמה
= שלמה המלך = כל עולם צדק
= אדמה עולם צדק = אדמה ע”ב האותיות
= אדמה חסד גוף חוה = גוף חוה כל כנסת ישראל
= 1949 = 950

השמים = 955 = שכל אדם = אדם עפר
= אדם שמי = אדם ספרי
= הגוף חוה כל כנסת ישראל
= 1954 = 955 = צדיקים חוה כל כנסת ישראל
= חוה כל כנסת ישראל האדם צוחק
= כל כנסת ישראל הוגה צוחק האדם

שמי שמים = 1300 = 301 = אש = קרא
= העתיק הקדוש מכל דור

שמי השמים = 1305 = 306 = אשה = אד אש
= אש בבשרך = שמי שמים בבשרך

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: