A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

זה לא יפה לבקר את הרבנים – אך, זה חיוני

אתמול, יהודי התקשר אלי בכוונות טובות, אם כי הניסוח שלו היה גס וגישתו החטיאה את מטרתו. עם כל זאת, הבנתי שהוא התכוון לטובה.
הוא אמר לי כי “זה לא יפה” שאני מבקרת את התלמידים בישיבות. הוא חזר על האימרה כי הם תינוקות שנשבו ועלי לרחם עליהם.

למרבית האבסורד, ראיתי בפרופיל שלו שהוא קרבן “רווחה”.

אני מבקרת את הדימוי של לימודי התלמידים ואת הטקסים הסמליים והמוזרים שלהם הבאים במקום עשיית מצוות ה’ כרצון השם כמהלך החיים, כי הבל פיהם של אותם הלומדים שגוי והדהודי גופיהם כשהם עושים דימויי המצוות מיצרים מציאות לא רצויה. כתוצאה ישירה מאי-ההבנות של התלמידים ועשיית טקסים במקום עשיית המצוות כרצון ה’ יתברך, הארץ הנשארת דוממת ואדישה כשעושים זוועות כגון גניבת תינוקות!

המציאות אינה אמורה להיות כך והיא אינה כך בהכרח. אנו יכולים להעלות את המציאות והתנהגות כל חומר ע”י עשיית המצוות כרצון ה’.

אני מבקרת את התלמידים בישיבות הטוחנים מים ופועלים לשוא במקום לעשות את המצוות; מפני שאני יודעת כי הם שרש הבעיה. הבריחה שלהם ממצוות ה’ ע”י עשיית טקסים במקום עשיית המצוות גורמת לכל הבריאה להיות מעוותת. לא די בכך כי הבריאה מעוותת, היא גם מושחתת מעשיית זוועות דור אחרי דור. כל מעשה משאיר טביעה על החומר – לטוב או לרע.

כוונותי הן לתקן את העוול ולאפשר חזרה לאדמת בראשית.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: