A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for July, 2015

The Only Democracy in the ME

The Only Democracy in the ME

Delivery men came to the wrong door. I head men’s voices asking if this was apt #_____.
My first thought was that I was being arrested again.
Right now.
I’m still shaking.
That is my first thought whenever there is a knock at the door or someone comes to the door or the phone rings.

Persecuted Zion in The State of Israel

Persecuted Zion in The State of Israel

Why is the State of Israel a very dangerous place for moral Jewish intellectuals to live in?
Why are we actively persecuted here?
Why don’t we feel that the State of Israel represents our interests, our needs or reflects our vision and hopes for the future at all?
WHY?
We ARE what the Hebrew Prophets meant when they spoke of Tziyyon.
Why is “Zionism” inimical to us?
WHY?

ציון בגולה במדינת ישראל

ציון בגולה במדינת ישראל

למה ומדוע יהודים מחוננים מוסרית נרדפים נמרצות במדינת ישראל?
למה ומדוע אנו מרגישים כמיעוט מופלה לרעה בארצנו?
למה מדינת ישראל אינה התגשמות של חזוננו, תקוותינו ושאיפותינו?
הרי, כשנביאי ישראל דברו על ציון – אלינו הם התכוונו!
אנחנו ציון.
למה ומדוע ה”זייניסטים” רואים אותנו כשנואים ובלתי רצויים?
למה מהשטר במדינת ישראל מתיחס אלינו כאל פושעים?
למה ציון היא בגלות במדינת ישראל?
ל-מ-ה ו-מ-ד-ו-ע?

לעשות שבת

ב”ה

לעשות שבת

בעזרת ה’, נראה כי הפרוש הנכון של הביטוי ‘לעשות שבת’ הוא לעשות ארץ, דהיינו: לעשות ולהגשים את עולם החזון שלנו הטמון בנו, שהוא העולם הבא שלנו.
הענין עמוק לאין ערוך. רק אוכל לרמוז לדברים.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

ראשית, הבה נבין מהי ארץ.

ארץ = 1101 = 102 = מחשבות משה
= משה כל עולם = מושב אהבת משה
= אנחנו פה אתך

לעשות = 806 = ציון = עולם המלכה
= אתה משכיל = משכילות
= אנו בכל עפר ארצנו
= שכל אדם קדמון = 1805 = 806
= עפר אדם קדמון
= שכל שמות אדם בארץ = 2804 = 806
= עפר מקום אדם בארץ = גפן החי
= שבת בארץ = שבת לעד

שבת = 702 = בן = אתם נולדים
= 1701 = 702 = אתם יודעים
= אתם מלכים = אתם מכל האדם
= אתם האדם מול דוד
= אתם האדם נולד
= אתם האדם מוליד
= אתם האדם יודע = שת אתם
= בת מכל דור = רצוננו מכל דור
= ברך = צדקו בך
= בשר צדוק = אנחנו פה בך
= שמחה בארצנו = צורות
= כלו אלהים = להויה אלהים
= כלו לדורות = כלו עולמך
= יום כולל = כולל התורה
= יותר כלול = כולל יתרו
= העם שוכן = השוכן עם = לב עם
= מכתיר לב = מכתיר השוכן
= נהיה ביחד שוב מכל דור
= חגגו עיר של כנסת ישראל
= חגגו עיר חסד = אחוד כל החיים
= אנכי עתק אמי

נשכיל לשמוע ולהקשיב לכל מילה בקדוש של שבת בעיון רב ולשים לב בזמן עשיית כל מצוות שבת קודש.

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת

להדליק = 179 = עקדה = להצמיד
= ארץ החסד = 1178 = 178
= המגשימים לפני

מדליק = 184 =העקדה = פקד
= מצמיד = בארץ ועד = 1183
= 184 = לנקד = יסוד בארץ

מדליקה = 189 = פקדה = פה בארץ
= 1188 = 189 = מצמידה = חוה לפני
= עולם חדש לפני = ישב עולם לפני

המעין בחילופים אלה בלב טהור יבין את ענין העקדה נכונה וישב בארצנו.

הזהר

ב”ה

הזהר

אור = 207 = אדבר = רז
= העתיק הקדוש דבר
= 1206 = 207 = ראה העתיק הקדוש
= ראה קרן = סוד עלץ וצהלה

הזהר = 217 = אורי = רזי
= דבורה = הרואה
= עם ישראל בבשרך = 2215 = 217

יום = 616 = התורה = דורות
שמש = 640 = היהודים = ההוגה התורה
= הגוי התורה = אוהבי התורה = וכתר דוד

כשאנו רואים את הזהר האמתי, אנחנו רואים את כל האור של כל יום בכל הזמנים באותו היום. דהיינו, אנו רואים חכמת כל הלימודים של כל אוהבי התורה מכל הדורות כאור השמש של אותו היום. אנחנו רואים את אור שמש המנורה נדלק ע”י כל הכהנים הגדולים במשך כל הדורות – בבת אחת. ואור הנשמה שלנו מתאחד בו לנצחים.

הקשר בין דין וסליחה

ב”ה

הקשר בין דין וסליחה

בכל מקום בחילופים הבאים בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

יום = 616 = התורה = דורות
= שישו

דין = 714 = עולם הבא
= שחרור = סולחים
= סולח דרות = סולח רבבות
= סולח האדם = יודעים דוד
= נולדים די = יודעים די

הסולחים יודעים את התורה די הצורך לנוח בעולם הבא לנצחים. הסליחה מתקנת חשבונות במשך כל הדורות ומשחררת את האדם מהצורך להיוולד שוב ושוב.

FORGIVENESS

FORGIVENESS

Very Profound and Holy is Forgiveness.
In Hebrew words that have the same numerical value, though they are written in different letters, are understood to be different aspects of the same meta-concept.
The Hebrew words for:
The World to Come
Liberation
and Those Who Forgive
are one and the same.

הבה נגיד את כל האמת אודות מדינת ישראל

ב”ה

הבה נגיד את כל האמת בקשר למדינת ישראל

הבה נגיד את כל האמת בקשר למדינת ישראל (ביוטוי שאין לו הרבה משמעות).
מדינת ישראל, לטוב ולרע, משקפת את המאבק הפנימי של העם היהודי כולו וכל יהודי בפרט.
בינינו יש קומץ של יהודים המודעים לאמת של מהות העם היהודי ויודעים מי אנחנו ולמה אנו שרויים בבריאה.

הרוב עדין במוחין קטנות וכדי להשאר במוחין קטנות הם צריכים לחשוב ולהתנהג באופן ירוד וקטן ואף נבזי.

העם היהודי אמור לישב את ארץ הקודש רק כשאנו במוחין גדלות או, לכל הפחות, מתגעגעים לכך ומשתדלים בכל מאדנו להגיע למודעות עצמית. הרי מוחין הדגול היא הארץ המובטחת. במוחין גדלות אנו מסוגלים לברוא את העולם כרצוננו – ורצוננו כולו טוב. זה המובן האמתי של ארץ. ארץ היא ההורדה של שמי השמים אל הגשמיות.

במדינת ישראל יש לנו אחת משתי ברירות: להתעורר לאמת אודות זהותנו ומהותנו או לחזור אל הגולה ולהסתובב שם עד שנתעייף מהטירחה.

האמת אודות ברית מילה

ב”ה

האמת אודות ברית מילה

הזמן הגיע לאומר את האמת אודות ברית מילה.

הברית היא של כל הגוף – התחל בלב. הטקס הנעשה, הברברי והמסוכן והמטיל טראומה על תינוק רך הוא פירוש מעוות של הברית.

כל אחד ואחת עוברים את הברית – האיטית והכואבת עד מאד והנמשכת במשך שנים – בזמננו וכמנחת שי מהלב שאנו עושים כדי לטהר את חומר הבריאה כולו.

הָרֹגַע: סוד החיים

ב”ה

הָרֹגַע: סוד החיים

בעברית נכונה המילה ‘רוגע’ כתובה כך: רֹגַע.
כשעושים גימטריות, אנו מקפידים על איות נכון בלי תוספת של אמות הקריאה ללא טעם.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אני רואה = 273 = רגע = אור גנוז
= אנו האור = האור הנאה = רואה הנאה
= ארבע = עברתם = 1272 = 273
= אנו כל בית ישראל עם ישראל
= 2271 = 273 = למגר = לגמר
= מרגל = באר סוד = יהי חמר
= יהי מחר = יהי הגמר
= גמרה לידיעתך = חכמה וצדק
= צו חכמה בארץ = צו הנביאה בארץ

ברגע = 275 = רעה = ערה = הער
= אני הבורא = הבורא הנאה
= טהר הנאה = אשתך חכמה
= 1274 = 275

רגוע = 279 = עטר = תורת עבר
= עבר כל ספר תורה = 1278 = 279
= דבר חכמה = ראה חכמה = לגמור
= דבר הנביאה = ראה הנביאה
= עלץ לב מדבר = לב העתיק הקדוש מדבר
= לפענח ספר מלכים

רגועה = הרגוע = 284
= פרד = עדרי = לכל צדיק
= לכל צוחק = עברה כל ספר התורה
= 1283 = 284 = עזר כל ספר התורה
= זרע כל ספר התורה

וארגיע = 290 = ורגועה = פרי
= רזי חכמה = דבורה הנביאה
= לכל דור = צנע ועד = צנוע עד
= למד דברי

וארגיע את האדמה = 741 = אמן
= אלין = את שלי = ספר ישעיהו
= נקדה מבחינה בצד שמאל
= לאשתי

פרדס = 344 = הנה הרגוע
= עולם שמחה רגועה
= 1343 = 344 = ספר כל בית ישראל
= כל פרי שאר בשר = כל פרי אשר בשר
= זרע כל ספר התורה עולם שמחה
= 2342 = 344 = של דוד

דוד רעה = 289 = פטר = עטרי
= ממטר = אפרח = אנכי ראשון
= 1288 = 289 = קבוץ עיר
= אור חכמה ארץ אהרן
= 2287 = 289 = אנכי עולם אשר
= כל גאלה וצדק = ומוליד כל לדה בארץ

וארגע = 280 = אור חכמה
= עיר = רעי = פר = בעבור
= חסד ראשון = 1279 = 280
= כנסת ישראל עולם אשר
= 2278 = 280
= כנסת ישראל עולם המלכות

פרה אדמה = 335 = עלץ אדמה רגועה
= 1334 = 335 = כל העיר = שלה

אוהב רגוע = 293 = דוד רגוע
= עטר דוד = טוב ורע = הפרח
= עלץ רפואה = 1292 = 293
= ירגיע

ירגיע את לבך = 1226 = 227
= זכר = ברכה = חזה אור
= אור חוגג

עיר דוד = 294 = דוד רעי = בעבור אהוב
= אוהב וארגע = מלכיצדק = אנכי הראשון

רעה צאן = 1066 = 67
= נאמן ברגע = בינה = בטא הכל
= הוא הכל = הוא* כלה = הוד אליהו

*במקרא המילה ‘היא’ כתובה גם כך: הִוא.

דוד רעה צאן = 1080 = 81 = פ”א
= אנכי = כסא = מלוה = כונה
= דוד נאמן ברגע

רגיעה = 288 = פרח = חפר
= מחמר = ממחר = מצאצאינו
= גואל צאצאינו

רגיעה בעולם = 996 = פרח הגן
= אזן רגיעה = רצון = שלומכם
= מלכותך

להרגע = 308 = חש = שוב = שבו
= קרוב = קבור

*המובן העמוק של להיות קבור בקבר הוא להיות בעל לב רגוע.

לב רגוע = 311 = איש = שיא
= שוה = האשה = יקרא
= קראי = קורה

להרגיע = 318 = יושב = חדוש
= חירק = שמי השמים בי
= 1317 = 318 = הוא עפר השמים

נרגעה = 328 = הנרגע = מרגיע
= שכח = כובש = שוכב = יושבי
= האדם הוא עפר העפר
= 1327 = 328 = יחוד מכל דור
= כח מכל דור = כפר חיי

להיות רגוע = 730 = לן = הכהן
= שתל = עליכם = כתר עלי

עולם שמח = 1054 = 55
= הכל = כלה = האדמה

עולם שמח ורגוע = 1339 = 340
= אני רגוע = שלי = שלדו
= ספר = כל פרי

העולם שמח ורגוע = 1344 = 345
= אני רגועה = אני הרגוע
= הספר = משה

העולם = 711
= העלום = הון = אין
= אדון = אשתי

אשתי שמחה = 1064 = 65
= העולם השמח = הלל = היכל
= אדנ-י

אשתי שמחה ורגועה = 1354 = 355
= שנה =מחשבה = המשבח
= העפר = ספריה*

*355 היא גם הגימטריה של המילה “ספירה”. על דורש החכמה לרדת לרמת העפר, ולרגיל את עצמו להיות רגוע כעפר דרך קבע, ולא לרחף ב”ספירות” דמיוניות. כמו כן, עליו להשתדל להשכין שלוה ורגיעה בנפש אשתו. אולם, בסופו של דבר, כל אדם נושא באחריות למצבו הנפשי.

האשה הרגועה = 600 = ם = שש
= צודקת = וצדקת

אם = 601 = עלץ האשה הרגועה
= 1600 = 601 = שש עלץ
= אתר = תאר
= העתיק הקדוש האשה הרגועה

דין = 714 = עולם הבא = סולחים
= נפש רגועה = יודעים דוד

שמח ורגוע = 633 = גלם = לב אם
= החיים = ברא נפש

סוד החיים = 703 = גן
= סוד שמח ורגוע
= עלץ שבת = עלץ בן
= 1702 = 303

עדן = 774 = אשר רגע
= מלכות הרגע

עין = 780 = עד עולם = פן
= עשית = עננים = אשר ורגע
= עטר ראש = מראש ורגל
= נולדים ועד = ידועים לכל

גן עדן = 1477 = 478 = חמלת
= סוד החיים מלכות הרגע
= את החסד = ישעיהו החסד
= עז ישעיהו = גן בת שבע
= עלץ למדן שבת = 2476 = 478

סוד החיים הוא להיות שמח אוהב ורגוע
= 1813 = 814 = צדיקים = צוחקים
= הגוף

על המבקש גן עדן עלי אדמות להתבונן היטב לתוך עמק המונחים הבאים בכל נטיותיהם:

רגע

שלוה

שקט

נח (גם השם חנה)

שלום

אדמה

עפר

קרקע

Tag Cloud