A different take on Israel and Other Important Issues

בע”ה, אסביר למה הליכה לבתי קברות כדי להתקרב לצדיקים
היא עבודה זרה אסורה בהחלט.

כל גרגיר אבק כולל שרידי גופות של כל הצדיקים מכל דור ודור. אין שום צורך ללכת לקבר כדי להתקרב לצדיקים מהדורות לפנינו. אם צדיק רוצה שתתקרב אליו, גרגיר אבק הכולל את גופתו יפול עליך ויתמזג בבשרך.

למה אתם חושבים שילדים “מתלכלכים” כל כך כשהם משחקים?

מי שלא הבין ענין זה אינו מקובל. להיות מקובל זה להיות מוזמן ומקובל למזג את גופך עם האדמה.

בכל כל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

אדמה = 50 = כל = מזג = דמו
= מי = היה יהיה = היה בחיי =
= חוגג בחיי = לב חי = אוהבי הויה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

אדמה (=50) היא סכום שמות האותיות.

האדמה = 55 = כלה = הכל
= מודה = דומה
= בבשרך אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 12,043 = 55
= דשן אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו

תזהרו ממי אתם לומדים תורה. כשאנו לומדים את האותיות, אנו נהיה דומים למי שכתב אותן!
חכמים אומרים לעצמם לפני הלימוד: אדמה למשה רבנו. אדמה לאברהם אבינו. אדמה לשרה אמנו. אדמה לרחל אמנו. אדמה לאליהו הנביא. אדמה לישעיהו הנביא….

נשמות = 796 = נ-שמות = כל שמות
= כל שמתו = כל מקום
= שמות אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,785 = 796
= הצאן

יש נ”ה נביאים – מ”ח נביאים ו-ז’ נביאות.

צדיקים = 814 = הגוף

חילופים אלה הם ה-א”ב של הקבלה. מי שלא יודע זאת בטוח לא מקובל. מי שכן יודע זאת אינו הולך לקברות כדי להתקרב לצדיקים.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: