A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

לא מצאתי חכמה יתרה מזאת: דמיון שקט

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

מנוחה = 109 = הדק = דקה
= קט = תורת ארץ = 2107
= 109 = ארץ כל ספר התורה
= הסולח

גוף = 809 = יודעים מנוחה = אב ציון
= בעלץ ציון = בעל שם ציון = גו שקת*
= שם ארץ ציון = 2807 = 809 = אב משכילות
= שת מנוחה = גורם = עלץ אברהם =
= 1808 = 809 = עלץ רחם = שרש המגשימים
= המגשימים נשמתי = תרבות נשמתי
= קרן רחם = אברהם העתיק הקדוש

* המילה ‘שוקת’ כתובה שֹׁקֶת בעברית נכונה.

אמר רבן שמעון בן גמליאל: כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה (אבות פ”א מיז)

שתיקה = 815 = נשמתי באהבה
= הוד נשמתי = אנחנו יודעים
= אנחנו האדם הוה עד = אמן עד
= אנחנו נולדים = אנחנו האדם מול דוד
= אוהב הנשמות

השתיקה = 820 = כ”ף = כשקת
= ההרים = חברים = שרש שקטים
= 1819 = 820 = גוף הפשוטים
= גוף השופטים = גוף העתיקה הקדושה
= שתיקה בבשרך

דמיון = 760 = נשית = שנית
= ימין = עצם = עצרת = שמות דוד
= מקום דוד = שעשוע דוד
= אוהב שעשוע = האמת בקרבי
= עולם שמחה עצמך = 1759 = 760
= הנה עצמך = על יד אלהים

שקט = 409 = אחת = אהב את
= ישעיהו אהב = את הבא = ישעיהו הבא
= את האב = ישעיהו האב
= אגד את = ישעיהו אגד
= הקדש = אבות = תבוא
= יצהר בארץ = 1408 = 409
= עולם שבת =המגשימים הנשמה
= המגשימים כל ספרי = ארץ שבה
= דוד פושט = פשט ידו = דוד שופט
= דוד מהעפר = מעפר חוה
= אבק שמי השמים = נחמה שמי השמים
= מנחה שמי השמים = מנוחה מכל דור
= העלץ מנחה מכל דור = העלץ נחמה מכל דור

כדי לראות את האמת, נפש האדם חייבת להיות שקטה כאבק, כעפר, כאדמה.

שקטה = 414 = אוהבת = דוד השופט
= דוד הפושט = דוד כל עפר
= אוהב כל עפר = אוגד כל העפר
= עפר כל צאצאי הטמונים בגופי
= 1413 = 414 = את אהבה = ישעיהו אהבה

המגיע לשקט העפר מתמזג עם כל העפר, דהיינו עם כל אבותינו ואמהותינו שמתו בתורה.

דמיון שקט = 1169 = 170
= לפני = יהיה קהלה
= יהיה ממני = עצרת אבות
= עצם הקדש = עצרת קדשה
= ארץ כל חי = בעל כל חי

שקטים = 1019 = 20 = כ
= הוא האב = הוא הבא
= חוגג = חגגו = חג המגשימים
= חזה = האדם שקט
= היה = דרות אבות = אתה צחוק שקט
= אתה צחוק אבות

השקטים = 1024 = 25 = יהי

אור = 207 = אדבר = דבר עלץ
= 1206 = 207 = ראה העתיק הקדוש
= סוד עלץ וצהלה = נהיה עלץ וצהלה
= אבק דק = אבק בארץ = נחמה בארץ

יהי אור = 232 = לרב = יהי תקון
= אור השקטים = 1231 = 232
= תקון השקטים = 2230 = 232
= שוקף השקטים = סוד עלץ וצהלה השקטים
= סוד עלץ וצהלה האדם השקט

שוקטים = 1025 = 26 = הויה
= האדם שוקט = שקט דורות
= דורות אבות = הקדושים
= כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל אתכם = 2024 = 26
= כתר ישעיהו כל בית ישראל

השוקטים = 1030 = 31
= האדם השוקט = א-ל
= נעשה אדם = נהיה עפר האדם

שאנן = 1051 = 52 = בכל
= כלב = לב חוגג = לב חזה
= לב שקטים = שלום עליה
= השלום עלי = אנחנו שלום
= שלום חזק = לחזק אהרן
= אליהו = הויה הויה
= הויה שוקטים
= כל בית ישראל יחד הויה
= כל בית ישראל יחד שוקטים
= 2050 = 52

רגוע = 279 = עטר = דבר חכמה
= ראה חכמה = דבר הנביאה
= ראה הנביאה = הבאר מלא
= עולם מלא אשר = 1278 = 279

רגועה = 284 = פרד = עטרה
= בעברי

עולם שמח = 1054 = 55
= האדמה = הכל = כלה
= בבשרך אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 12,043 = 55
= דשן אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו

עולם שמח ורגוע = 1339 = 340
= שלי = ספר = כל פרי = גואל מכל דור

דמיון שלו* = 1096 = 97 = אמנו

*המילה ‘שליו’ כתובה שָׁלֵו בעברית נכונה.

שלוה = 341 = אמש = שיהיה חג
= של חג = שמי השמים אדם שקט חוגג
= 2339 = 341

השלוה = 346 = שמו = המקרא
= מקור

בשלוה = 343 = גשמ = משג**

**המילה ‘מושג’ כתובה: מֻשָּׂג בעברית נכונה. כל מושג ודבר גשמי חייב להיווצר בדמיון שקט. אחרת הביטוי בעולם הגשמי לא ברור, רוגש ורועש.

שלום = 936 = שם אלה = שלו שש
= לאהרן

עולם שלו = 1042 = 43 = גיל = שלום עלו
= כלנו שלום = שלום שוקטים ועד
= 2041 = 43 = עלץ לבי

שלום בעולם = 1644 = 645 = השמש
= שש מאד

השלום בעולם = 1649 = 650
= בעולם השלום = מים = כל שש
= דומם = כלם = שקטים חוגגים

שלום עליו = 1052 = 53 = נבא

אדם בשלוה = 948 = השש בשלוה
= אחוד כל ממלכות בשלוה
= חוגה פרוש בשלוה
= חמץ = להגשים

השלוים = 951 = ספר תורה
= כל פרי תורה = את הרה כל פרי

נחת = 458 = בנות = חי מת*
= האמת בי = חי לבבות = אנו ישעיהו
= אתה אליהו = את השאנן = 1457 = 458

*כן, נחת היא המצב של חי ומת בו-זמנית.

דמיוני = 120 = נע = צל = יהיה נולד
= יהיה ידוע = יהיה הוה עד = זוג לעד
=הוה לעד = הוה בארץ = 1119 = 120
= זוג בארץ = היא בארץ
= יהיה מוליד = יהודה מול דוד
= מועד = עומד = עמי = אליהו הנביא

דמיונות = 516 = שרוי = יורש

ירושלים = 1156 = 157 = נקבה
= כל הארץ = דמיונות היהודים

יהי רצון שיהיה שלום על ירושלים!

על הדורש/ת שלום בעולם ללמוד להשכין שלוה, רוגע, שקט, שאנן נחת ושלום בדמיונו, ובמיוחד בדמיונה. כל הפורענויות המתרחשות לבוא לעולם הן פירות בוסר של דמיונות לא שקטים. מגיע לכל הבא אל עולם להיוולד בנחת. אך השמחה והאהבה חייבות להיות שקטות ושלוות.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: