A different take on Israel and Other Important Issues

ציון

ב”ה

ציון

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

דוד = 14 =  יד = די
= אוהב = אהוב = תגים
= הוא אתם = 1013 = 14
= אתם בי = אהרן יוצא = אהרן הארץ
= תקות הארץ = 2012 = 14
= צאצאי הטמונים בגופי
= קרן אהבה = עלץ אהבה
= אב העתיקה הקדושה
= אב השופטים = אב הפשוטים

מלך = 570 = עתק = שער
= לי לך = צפת = צדק משלו

שלום = 936 = שם אלה
= לאהרן = רן לאה = של האם
= של רות = אלה עולם צדק
= העתק אנשי = העתק נשיא
= עתק הנשיא = נשיא המלך
= עולם כל עמי הארץ יושבים ביחד
= 2934 = 936

ציון = 806 = צו קים = צו קדום
= צו בארץ האם = צו רות בארץ
= שלום קים בכל הארץ
= 2804 = 806
= את הנשמה
= נשמתי העלץ
= 1805 = 806
= אתה כל ספרי
= כל ספריה* ישעיהו
= להיות ספריה
= להיות העפר
= את כל מחשבה
= כל מחשבה ישעיהו
= משכילות
= שלום קים בכל הארץ
= קים מחשבת משה
= שבת יובל כלו
= שבת יובל להויה
= שבת יובל לכל בית ישראל יחד
= שבת בארץ = שבת לעד =ברך לעד

*ספריה ולא “ספירה”! עלינו, אוהבי שלום, לנחות על הארץ ולא להמשיך לרחף ב”ספירות”!

לכבוש = 358 = משיח

לכבוש את הארץ = 1865 = 866
= סוף = כרצונך

אין סוף = 1577 = 578
= הון לכבוש את הארץ
= אדון לכבוש את הארץ
= 2576 = 578 = יורד לכבוש
= העולם כרצונך = בא המלך
= אהב לי לך

חזק ואמץ = 1062 = 63
= חנה = נביא = בונה
= אנחנו אמוץ = אצל השלום
= ירושלים עולם הצדק
= 2061 =63 = אני אתם

בציון = 808 = רחם = אברהם
= ברא אדם = אתם ציון
= 1807 = 808 = ציון הרצון

גוף = 809 = בא ציון = אב ציון
= באר עלץ אדם = אב משכילות
= בעל שם ציון = 1808 = 809
= את אם ציון = את אם משכילות
= גורם = חשן נשמתי
= חתם נשמתי = אהבתם נשמתי
= עלץ אברהם = אדם ברא עלץ
= העתיק הקדוש ברא אדם

מציון = 846 = תולדות

זכר = 227 = ברכה = עמי הארץ
= 1226 = 227

זרע =227 = עזר = סוד רז
= כל זכר = כל ברכה
= כל עמי הארץ = 1276  = 277

עזר מציון = 1123 = 124
= תולדות כל עמי הארץ
= 2122 = 124 = זרע תולדות
= טוב הארץ = אליהו הנביא בשר אשר
= שאר בשר אליהו הבניא
= שאר בשר עמי = אשר בשר עמי
= חוג הארץ

עיר ציון = 1086 = 87 = פז
= מגד לי =מגדלי = גיל ילד
= מגד אבותיכם = גיל בלבי
= שלום על כל

עיר דוד = 294 = מלכיצדק
= מכלי צדק = צדק מיכל
= צדק המלכה =ארץ צאצאי
= 1293 = 294

ארץ = 1101 = 102 = בעל = בלע
= יצב = סובב לב = סוד לב
= עבד הויה = אתם יודעי = צדקו אתך
= אנחנו פה אתך = תקן עולם צדק
= 2100 = 102 = הוא נולד = הוא מוליד
= הוא יודע = הוא ידוע = הוא מול דוד
= דוד נגלה = אוהב נגלה

הארץ = 1106 = 107 = צבא דוד
= דוד אב מוליד = אב אוהב נולד
= שלום לפני = אהרן צדוק
= הוא הנולד = נולד זהה
= הוא המוליד = הוא מול חוה
= מוליד זהה = מוליד טוב
= יודע טוב = הזה ידוע

בארץ = 1103 = 104 = קד = דק
= לעד = צד”י = דוד נולד
= דוד מוליד = דוד מול דוד
= יודע דוד = דוד הוה עד
= זוג דוד עד = זוג דוד למד
= ידיד עבד = כח עבד = יחוד עבד

ציון בארץ = 910 = שים
= אשר בשר אהרן = 1909 = 910
= תקות כל בית ישראל

שים שלום = 1846 = 847
= ציון שלום בארץ
= ציון שלום לעד

שם העולם = 1611 =612 = בים
= חג אם = ברית = העתיקה הקדושה אם
= שם אשתי = העולם עולם צדק
= אשתי עולם צדק = ירש ארץ
= שיר ארץ = ארץ מלכות דוד

ארץ שלום = 2037 = 39
= טל = לדה = גאלה

על הארץ = 1206 = 207 = אור
= זר= רז = תקון = שוקף = שקוף
= ציון הנשמה = כל ספרי ציון
= כל עפר ציון = אב צדיק
= צדיק בעל שם = צחוק בעל שם

שלום על = 1036 = 37 = לבה = לשון
= ליצר עולם

שלום על כל הארץ = 2192 = 194 = צדק
= דוד פעל

שלום דוד = 950 = שמים = מרים המלכה
= ספר האדם = אוהב שלום
= שלמה המלך = המלך עשה
= העתק אנשי דוד

שמים בארץ = 2053 = 55 = הכל  = כלה
= שלום דוד בארץ = לוה דוד = לוה אהוב

בואי כלה!

בואי כלה = 74 = עד = למד
= יבוא שמים בארץ = 2072 = 74
= חוה כלה = עולם חדש שמים בארץ
= 3071 = ישב עולם שמים בארץ
= קרן חכמה  = 1073 = 74

ענג = 123 = כל חכמה
= עולם חדש בארץ = 2121
= 123 = ישב בארץ עולם

ענג שלום = 1059 = 60 = ס
= הנה = עולם שמחה
= שמח אשתי = שלום כל חכמה

ענג השלום = 1064 = אדנ-י = הלל
= היכל =   גאלה כל בית ישראל יחד

ענג שלום שבת = 1761 = 762
= בנין

המקדש = 449 = משה בארץ
= 1448 = 449 = בית הלב
= דוד ממש הכל = אוהב ממש הכל

עולם שבת = 1408 = 409 = אבות
= ובאת = פרי מטע

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: