A different take on Israel and Other Important Issues

מות יומת

ב”ה

מות יומת

למה ה’ מתכוון כשהוא אומר כל חוטא מות יומת?
כדי להבין את ענין המלכות, אנו חייבים להבין מהוא המות – כי היינו הך הם.
המות הוא אכן מצב מרבי. אז, עלינו לדעת מהו המות.

מת = 440 = לבבות = היכל שלמה
= תהלה = יהודה קדשו = לי הנשמה
= לי בני רחל המלכה = ארץ רחל המלכה
= 1439 = 440 = ספר המלכה
= כל פרי המלכה = המלכה הרנה ועד
= המלכה הרנה לכל = המלכה שלי
= מהנשמה = משה הנולד = היודע משה
= גואל הנשמה = הנשמה גו אל
= גואל בני רחל המלכה = כל ספרי משפטים
= כל ספרי כתר אבותי

מות = 446 = האמת
= אוריד את הרצון העליון
= 2444 = 446 = במקדש
= לבי מכל דור לעד
= לבי כפר לעד = וינפש
= ממש כל הוה
= אתה כתר אבותי = 1445
= 446

יומת = 456 = אדם קדמון
= 1455 = 456 = אדם שעשוע לעד
= שומע משפטים
= קרן אבישג המלכה ספר האדם נגלה
= עלץ אבישג המלכה ספר האדם נגלה
= 2454 = 456 = נדבת

מלכות = 496 = כל מות = כל האמת

אנו רואים כי כאשר ה’ יתברך אומר לחוטא: מות יומת ה’ אינו מאיים על החוטא במשהו נוראי. אלא, ה’ ישתבח שמו מזכיר לחוטא את אצילותו ומזכיר לו שהוא התנדב לרדת אל העולם הגשמי כדי לעצם את מלכות השמים.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: