A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for April, 2015

אשה = שמי השמים

ב”ה

אשה = שמי השמים
(והאמת אודות עולם הבא)

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה לערך של האות הסופית.

אשה = 306 = שמי השמים = 1305
= 306 = ספרי הספרים = ספרי ספר האדם
= היודע הרנה כל פרי האדם
= הרנה ידועה כל פרי האדם
= הרנה נולדה פרי כל דרות

חשב אשה = 616 = יום = התורה = שישו
= שושי = חשב שמי השמים
= 1615 = אם י-ה

מחשבת אשה = 1056 = 57 = נגד
= אנו = שבת יובל אשה = בן אשה יובל
= שבת אשה יובל = מח בת אשה מכל דור
= כל עולם מכל דור
= מחשבת שמי השמים = 2055 = 57
= שמי השמים שבת יובל

מחשבות = 756 = נו”ן = כל עולם =
= עולם ביובל = בכל דרך = בכל דרך
= יובל ושבת = מח בתו מכל דור
= נקום = שמותי = “ספירות”*

* תיאור ה”ספירות” בספרי קבלה שנכתבו ע”י גברים הוא פרי דמיון גברים שעדין לא הגיעו לסוף מחשבות האשה.

מחשבות אשה = 1062 = 63 = נביא
= אבני = גני = בונה
= שמי השמים יובל ושבת = 2061 = 63
= כל עולם שמי השמים

יד אשה = 320 = ישי = דוד שמי השמים
= דוד אשה = אוהב שמי השמים

ידי אשה = 330 = של = שיהיה
= יהודה מכל דור

ביד אשה = 322 = שכב = החדשה
= זוג אשה = הוה שמי השמים
= 1321 = 322 = היא שמי השמים

פה אשה = 391 = ישועה

פות אשה = 792 = לשונות = ישועות
= פות שמי השמים = 1791 = 792
= בן נולד = יודע שבת = הוא עין
= עין בי = צור מלכות

לב אשה = 338 = שלח = לב שמי השמים
= 1337 = השגל = לובש
= השוכן שמי שמים = 2336 = 338

בלב אשה = 340 = שמ = שלי = ספר
= כל פרי

פני אשה = 446 = עיני אשה
= פני שמי השמים = עיני שמי השמים
= האמת = מות = האלהים מדמין
= מדמין כל אם

שדי אשה =620 = אשה בקרבי
= כם = כתר

מח אשה = 354 = שמטה
= שמי השמים יובל = 1353
= 354 = גילה שמי השמים

רחם = 808 = בשר אשה
= בשר שמי השמים = 1807
= 808 = אברהם = ברא אדם

רחם אשה = 1114 = 115
= רחם שמי שמים = 2113 = 115
= עליה = עמה = אנחנו = חזק
= אברהם אשה = ברא אדם אשה
= אשה אם אם אדם

רגש אשה = 809 = גוף = גורם
= בראש אשה = באשר אשה
= באשר שמי השמים = 1808 = 809
= עלץ רחם = קרן רחם = עלץ אברהם
= קרן אברהם = עלץ ברא אדם
= אם ראשון = אם אשר עולם
= אם עולם אשר

גוף אשה = 1115 = 116 = עליו
= יעלו = ידבק = צדיקים שמי שמים
= שמי שמים צוחקים
= אשה צחוק אדם
= עלץ רחם אשה = 2114 = 116
= קרן רחם אשה
= רחם אשה כפתור ופרח

זרוע אשה = 589 = גופך

רגל אשה = 539 = לברא אשה
= תקן לב אשה = 1538
= שקף לב אשה = שקף לב שמי השמים
= 2537 = 539 = באצילות

רגלי אשה = 549 = גמר שמי השמים
= 1548 = 549 = ראש מח = אשר יובל

ראש אשה = 807 = אשר אשה
= אשר שמי השמים = זקן

צואר אשה = 603 = אוצר אשה
= אוצר שמי השמים = 1602 = 603
= צואר שמי השמים
= תקן צו שמי השמים = 2601 = 603
= עלץ בם = קרן בם
= משה רבנו = שליה רחמי

עולם הבא = 714 = עולם האב
= אשתי לב משלם = 1713 = 714
= דין = שחרור = קדים = דקים
= דרות לעד = עמך לעד
= כל ימיך לעד = כל ימיך בארץ
= עמך בארץ = דרות בארץ = האדם בארץ
= זאת אשה = אהבת אשה
= בתו אשה = הוא שבת
= הוא בת מכל דור = יובל כל התורה
= כל יום יובל = חשב אשה יובל ביובל

חכמת אשה = 774 = עדן = בת שבע
= חכמת שמי השמים = 1773 = 774
= יד ימין = עצם דוד = דמיון דוד
= דוד בן נח = דוד בן מחי = דוד שבת מחי
= דוד בן כל השמות בספר בראשית
= 2772 = 774 = שבת כנסת ישראל
= בן כנסת ישראל = בן חסד
= למדן = עולם הבא עולם שמחה

דמיון אשה = 1066 = 67 = עצם אשה
= עצרת שמי השמים = דמיון שמי השמים
= עצם שמי השמים = בינה = בניה
= ימין אשה

יד ימין אשה = 1080 = 81 = אנכי
= דוד ימין אשה
= כסא =היינו = מלוה
= עדן אשה = עדן שמי השמים

יד שמאל אשה = 691 = דוד שמאל אשה
= פי אם = אבישג שלמה = שמואל שדי
= שמואל בקרבי = שבעה בקרבי
= שפה אשה = עשיה אשה
= עשיה שמי המשים = שפה שמי השמים
= 1690 = 691 = שפה ספרי הספרים
= מהאלהים = מהמדברת = מכל אם

נגע בלב

ב”ה

נגע בלב = היובל לעד
(והאמת בענין הנקבה בקבלה)

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה לערך של האות הסופית.

נגע = 123 = ענג = כל חכמה
= גמל כל = חכמה ביובל
= חכמה בלב ביד = ביד בלב הנביאה

בלב = 34 = גאל = השוכן ב
= 1033 = 34 = שוכן בה

יובל לעד = 152 = כל ארץ =
= 1151 = 152 = נקב = ארץ ביובל

נגע בלב = 157 = ענג בלב
= כל חכמה בלב = נקבה
= ירושלים = 1156 = 157
= כל הארץ = היובל לעד
= הארץ ביובל

הנקבה = 162 = ירושלים בבשרך
= 2160 = 162 = הענג בלב = ענג בלבה
= כל חכמה בלבה = הנביאה לשון אליהו
=1161 = 162 = חכמה לשון אליהו
=לשון חכמה בכל

ישועה = 391 = פה אשה
= שמי השמים פה = 1390 = 391

יום אחד

ב”ה

יום אחד

מקראות = 747 = זמן = להבין
= הבת שלי = אל בן דוד
= כל אות פרי

תורה = 611 = את הרה = חבר את
= את עצמי = אשרי המלכה
= צנע את

התורה = 616 = יום = יותר = יתרו
= שישו = שושי = קשר זוג
= קשר הוה = את ההרה

יום אחד = 629 = התורה אחד
= התורה אהבה = האוהבים
= גויים = חוה האדם = כתר גו
= אחוד רבבות = אחוד דרות
= חיי אשר המלכה = יחוד אשר המלכה
= אחוד כל ימיך = כל ימיך עולם חדש
= 1628 = 629 = אם יחוד = חיי אם
= כפתור ופרח חיים = קרן חכם
= עלץ חכם = עלץ חיים = יהי עץ החיים

אני מבטיחה

ב”ה

אני מבטיחה

אינני יכולה להבטיח לכם כי המציאות בארץ תזהה בדיוק לזאת בשמי השמים מאליה.
אולם, אני כן יכולה להבטיח לכם, בוודאות גמורה, כי שערי שמי השמים פתוחים לכל לעד ואם תרצו בלב תם ושלם שהמציאות בארץ תשקף את שמי השמים, האפשרות עומדת לרשותכם תמיד.

שמי = 350 = ספרי
= ביובל מכל דור

בשמי = 352 = הוא ספר
= הוא כל פרי = הוא הרנה ועד
= כל פרי בי = שב ביובל

שמים = 950 = נץ = ספרים
= ספר האדם = כל פרי האדם
= כל פרי עמך = ספר אב ואם
= כל פרי אב ואם

השמים = 955 = הספרים

שמי שמים = 1300 = 301 = אש
= צורה = רוצה = קרא

מקרא = 341 = שלוה = מלוה כל דור
= משמי שמים = 1340 = 341

המקרא = 1345 = 346 = שמו
= משמי השמים = המלוה כל דור
= עלץ משה = קרן משה = על שם משה
= הספר שם המלכה

מקראות = 747 = זמן = להבין
= השבת לי = מזמנים

המקראות = 752 = אתה משמי השמים
= 1751 = 752 = הזמן = כל שבת
= מהזמנים

שמי השמים = 1305 = 306 = אשה
= יוצר = הרוצה = הצורה = קראה
= מוסר = כפור = התפתחותו

שערי = 580 = פרש = שפר
= שר ועד

שערי שמי שמים = 1880 = 881
= פרש ספרי ספרים =
= כסא הויה עדן = כסא הויה למדן
= כסא כל בית ישראל יחד עדן
= אנכי עדן כל בית ישראל יחד
= שר שמי שמים ועד
= שר ספרי ספרים ועד
= מלכתי ספרי ספרים ועד
= מלכתי שמי שמים ועד

שערי שמי השמים פתוחים לכל = 3069
= 72 = חסד = מלב = גלגול
= כנסת ישראל = 1071 = 72
= לך הממלכות = היה הוה ויהיה
= יהודה לבי

יובלים = 658 = חנם = הגדולים
= יובל דרות

יובלות = 454 = תמיד = תהלה דוד
= אוהב לבבות = דוד היכל שלמה
= שלמה היכל דוד = הלל דוד עשה
= הלל דוד שלמה = אדנ-י שפט

שערי שמי השמים פתוחים לכל תמיד
= 2524 = 526 = אוהביך = שיר דוד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל תמיד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים לכל תמיד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל יובלות
= פרש התורה פתח ספרי הספרים יובלות ועד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד לכל
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד ועד
= 3523 = החי באשר = הויה שר
= כל בית ישראל יחד מלכתי = 1525
= 526 = יהי אשר =כל בתי הממלכות יחד מלכתי

מבטיח = 69 =דינה = בבינה = אבינו
= הנה חתם = 1068 = 69

אני מבטיח = 130 = קל = אני אבינו
= אנו כל בית ישראל אבינו
= 1129 = 130 = אנו כל בתי הממלכות אבינו

מבטיחה = 74 = למ”ד = עד
= מלבב = בחסד

אני מבטיחה = 135 = קהל
= לב נחמה

אני הנשמה מבטיחה = 535 = קהלת
= הלך= הכנסת = לשרה
= אנו כל בתי הממלכות הנשמה מבטיחה
= 1534 = אשר לבב = אשר בלב
= ראש בלב = לב בראש = השוכן באשר
= אנו כל בית ישראל הנשמה המבטיח

הנשמה = 400 = כל ספרי = שמי ביובל
= בשמי הגדול = הכלה שלי

המלך והמלכה חתמו = 1135 = 136
= עלץ קהל = בני המבטיח
= אני מבטיחה עלץ = קול

אפשר = 581 = אנכי שר
= כסא מלכתי = מלוה מלכתי
= אנכי מלכתי = אנכי נולדתי
= שערי עלץ = 1580 = 581
= המלך והמלכה חתמו על הספר
=רגלי השגל

רצון = 996 = מלכותך = ביתי פתוח לכל
= כתב פתוח לכל

הרצון = 1001 = 2 = ב = אא =
= הכתב פתוח לכל

I Promise

I cannot promise you that the reality in this world will exactly match and reflect those in the highest Heavens as a matter of course.
I can, however, promise you, with absolute certainty, that if want the reality in this world to match and reflect the highest Heavens exactly with a pure and whole Heart, that possibility is available to you always.

עולם הבא הוא כלו שבת ביובל

ב”ה

עולם הבא הוא כלו שבת ביובל

לימדו אותנו כי עולם הבא הוא עולם שכלו שבת. אבל פרט אחד לא אמרו לנו – עולם הבא הוא כלו שבת ביובל.

בדיוק כמו שאנו צריכים לשמור שבת בעולם הזה להכין את עצמנו לשבת בעולם הבא, אנו חייבים לשמור שנות השמטה ושנות היובל כדי להכין את עצמנו לעולם הבא.

אין “פרוזבול” בעולם הבא. המסתמך בפרוזבול בעולם זה אינו מכין את עצמו לשאת את שמחת עולם הבא – עולם שכלו שבת ביובל לנצח נצחים.

מדוע זה כל כך קשה ליהודים לשמור את שנות השמטה ושנות היובל כדת וכדין?

חובות כספיים מסמלים חובות מוסריים. כל עוד אנו לא סולחים לאחרים שפגעו בנו ו/או לא סולחים לעצמנו ומתעקשים להחזיק בחובות מוסריים, אנו נחייה בעולם מאופין בחובות כספיים.

 הסולח לאחרים בלב שלם ועושה את מיטב יכולתו לעשות שלום עם אלה שהוא פגע בהם, יגלה כי חובותיו הכספיים נעלמים מאליהם באותה מידה בדיוק בה הוא סולח. כמו כן, הוא יגלה כי הוא, אכן, יכול לשמור את שנות השמטה והיובלות כדת וכדין.

 המתעקשים לנהוג לפי תקנון פרוזבול לא יגיעו לחופש ומודעות אלה – חד וחלק. הם ימשיכו לחיות בעולם בו יש חובות כספיים ולא יהנו מתענוגי עולם הבא.

 סלח = 98 = כל יובל = יובל ביובל

לסלח = 128 = צלח = לבו יודע = יודע לאהב = יובל לכל = יובל ועד

Forgiveness Will Set You Free – That is The Truth We Must All Know

Forgiveness Will Set You Free – That is The Truth We Must All Know

Forgiveness is vastly more critical than most people are aware of and few know the real price we pay for not forgiving and insisting upon exacting moral debt.
Without Forgiveness there can be no economic freedom and without economic freedom we live as slaves.
The entire banking system is a fiat representation of our insistence upon moral debt.
Only those who feel that others owe them morally or feel guilty and feel in moral debt will accept imaginary monetary debt upon themselves.
To forgive is the key to dissolving the entire monetary system such as it exists.

Tag Cloud