A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for October, 2014

ראש השנה של שנת שמטה

ב”ה

ראש השנה של שנת שמטה

תקחו את האמת שמיד תראו במלוא ובשיא הרצינות. הפעם ראש השנה לא כאילו ולא דמי ולא תרגילים ולא הכנה לקראת. הפעם עדת ישראל עושה ראש השנה על אמת.

ראש = 501 = אך = אשר

השנה = 360 = שני = נשי = יצר עולם שמחה = 1359 = 360
= עולם שמחה מכל דור

ראש השנה = 861 = אסף = לאלף
= תקן ימים = תקן סתר
= אשר נשי = ראש נשי
= אסם צדוק = קרן הצדק קרן ימים = 2859 = 861
= אני נשמתי = אנו כל בית ישראל נשמתי = 1860 = 861
= אני המטמון = אנו כל בית ישראל המטמון
= שרש הנאה = הנאה פנינים = הנאה פעמים
= ציון כלה = הכל ציון
= עולם שמחה את הנשמה
= את כל ספרי עולם שמחה
= גוף אליהו = בכל גוף
= מגד צדיקים = הגוף מגד
= הגוף אמו = צדיקים אמו = צוחקים אמו
= מגד כל נדריך
= ברחם אמי

בחג ראש השנה = 874 = עדף
= ראש השנה אהבה
= סדרים = הנה כל נדריך
= עולם שמחה צדיקים = 1873 = 874
= עולם שמחה צוחקים
= הגוף עולם שמחה
= קרן הרחם עולם שמחה = 2872 = 874
= רחם כל עדת ישראל = כל דעת רחם אמך
= כל דעת אמך ברא אדם = אברהם כל עדת ישראל
= רחם אמך כל דעת = רחם ישראל כל דעת
= דעת הנשמה = עדת כל ספרי
= תחית המתים

אודות קרבנות, זבחים וכפרות

ב”ה

אודות קרבנות, זבחים וכפרות

בע”ה נראה כי החיים הם הזבחים. אי אפשר לחיות בלי לעשות את הקרבנות ממש, ככתוב בתורה. החיים הם העבודה שלנו.

ש = 300 = כפר = יצר = מסר = מכל דור = בצבור

קרבן = 1002 = 3 = ג = אב = בעל שם = שבת מכל דור
= שבת צבור = ברך בצבור

הקרבן = 1007 = 8 = האב = אהב = אגד
= תקון שרש = אור נשמתי =תקון נשמתי

קרבנות = חנן = בונן = כל הגן

זבח = 17 = הזה = זהה = אדיב = טוב

= אגד המגשימים = 1016 = 17 = תורתי = כל ספרי התורה

 הקרבן המגשימים = 2015 = 17

זבחים = 627 = זכרת = זבח האם = טוב האדם

= טוב עמך = עצמתי טוב = אדיבים = עמך אדיב

כפרות = 706 = עולם

הכפרות = 711 = העולם = אשתי = אדון = אין = אקים

 

זכר = 227 = זבח צדוק

כל זכר, כי הוא זכר, ו/או נקבה המסוגלת לזכור, מהווה זבח צדוק הכהן הגדול ממש, לא כאילו, במו חיינו.

כהן = 725 = כל העם = הכל לפניך = כלה לפניך

הכהנים = 690 = רעיתי

חיים = 628 = חכם = א + זבחים = קרן זבחים
זבחים עלץ = זבחי אם

החיים הם עבודת קודש וכל העם הם כהן המשרת את ה’ יתברך. היהודי/ה העושה את החיים בגיל הוא/היא כהן גדול (גיל = גדול). העושה את העבודה באשר, הוא/היא כהן ראש.
אין שום צורך לעשות חיקוי של העבודה בבית עשוי מאבנים קשות וקרות מלא כלי מתכת קרים. אנו עושים את העבודה בכל שאיפה ובכל נשיפה ובכל פעימת הלב. אין עבודה אחרת. המבקשים “לבנות את המקדש” החושבים שעלינו לעשות כל מיני טקסים מוזרים ולשחוט בעלי חיים אינם מבינים את התורה ואינם רואים את הקדושה העומדת לפניהם בכל החיים. הם אינם מבינים כי החיים הם העבודה כי הם לא מעריכים את החיים די הצורך לראות את הקדושה בחיים והם אינם מבינים שהמקדש מעולם לא נחרב ולעולם לא ייחרב. פשוט ולענין: הם מחפשים לעשות עסק מהחיים.

ענין הקרבנות והכפרות בכלל, וענין הנקבה בפרט, עמוקים במיוחד. המעונין מוזמן לעיין בספרי און-ליין הנקבה: הקרבנות והכפרות
ההסברים באנגלית, אך החילופים, כמובן ובהכרח, בעברית.

http://doreenellenbelldotan.info/NekevahHaKorbanotVeHaCapparot.htm

Tag Cloud