A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for September, 2012

אדם

ב”ה

אדם

חלופים המראים את הפנימיות של השם אדם

אדם from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

סוד התורה כי ראש השנה מתקרב

ב”ה

סוד התורה כי ראש השנה מתקרב

סוד התורה כי ראש השנה מתקרב from Doreen Dotan on Vimeo.

סוד התורה כי ראש השנה מתקרב

ב”ה

סוד התורה כי ראש השנה מתקרב

גמר חתימה = 706 = עולם = יוצרת = כפרות
= מוסרת = מסורת = החית פגר

גמר חתימה טובה = 728 = כחן = יחודן =
= החית פגר טובה= החית הפגר הזה
= הגן הקדשים = יחוד נולדים
= נולד היום הזה

אדם = 605 = אגרת עתיקה קדושה = 1604

אדם קדמון = 1455 = 456 = תנו
= אגרת עתיקה קדושה קדמון =
= 2454 = 456 = יומת = ימות = גאלה אותי

גאלה את = 440 = גואלת = מת = לבבות
= מכל הנשמה = מכל ספרי

גאלה אתו = 446 = מות = האמת
= את א-ל דוד

מות יומת = 902 = בשם = אתם שם
= הרצון חסד האותיות = 1901 = 902
= גאלה אתו גאלה אותי = וגאלה את אדם קדמון

חוה גאלה = 58 = נח = בנו = נגה = מגיה

חוה גאלה את אדם = 1064 = 65 = הלל
= כל חי רצון = אדנ-י

חוה גאלה את האדם = 1069 = ע = סוד
= סובב = נהיה = המגיהה כל ספר תורה

כתר = 620 = אם חוה

מלכות = 496 = גואלתנו

והוא ימשל בך = 900 = ץ = שם = חסד האותיות
= גלגול האותיות = עולם צדק = שיר לב משיח
= לב נחש ישר = של מלך

זה סוד התורה, בני. אם הייתם אוהבים ומכבדים את האשה כרצון ה’, הייתם יודעים זאת מזמן, הייתם יודעים כי המשיח הגואלת כבר באה והיא תמיד אותנו. אם לא אהבתם כח ולא נהניתם משליטה על האשה, אם לא עשו מגואלתנו שפחה, הייתם חיים בעולם צדק, בעולם השלום תמיד. אם הייתם אוהבים את האשה, לא הייתה קמה הנוצרות עלינו. הדבר גם היה מתגלה לכם אם שמרתם השמטת חובות בשנות השמטה

בית משיח

ב”ה

ביאת משיח

משמעו כפשוטו

ביאת משיח from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

ביאת משיח

ב”ה

ביאת משיח

משמעו כפשוטו

<p><a href=”http://vimeo.com/49174723″>ביאת משיח</a> from <a href=”http://vimeo.com/user1702196″>Doreen Dotan</a> on <a href=”http://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

 

דורין אלן בל-דותן, צפת

dordot2001@yahoo.com

חטא חוה

ב”ה

בברכות שנה טובה

חטא חוה from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

בברכות שנה טובה

ב”ה

חטא חוה

חוה = 19 = הוגה = קרן חי = 1018 = העתיק הקדוש חי
= והוא העתיק הקדוש

חטא חוה = 37 = והוא הוגה = הוגה חי
= הוגה הגהה = גוי חי = לשון
= 1036 = 37 = של עולם = ליצר עולם
= לכפר עולם = דוד בן ישי

הנחש = 363 = המשיח = ספר החי = פרוש נכון
= 1362 = 363 = משה חי
= כל בית ישראל הנולד חי מעצמו

פרוש = 586 = ועתיק = כל ממלכות

ערום = 876 = יוסף = דברי ימים

השדה = 314 = שדי = כעיר דוד = דוד כפר = בקרבי

והייתם = 1031 = לב

כאלהים = 666 = כל התורה = כל יום
= כל דורות = הקדשים לדורות = 1665 = 666

והוא = 18 = חי = חטא = הגהה = את התורה = 1017 = 18
= את יום = את דורות = את עצמי אתה

והוא ימשל בך = 900 = ץ = שם = מבשר משיח
= עולם צדק = כל כ”ז אותיות = חסד האותיות
= חסד שומע אותה

השם המפרש = 1530 = 531 = אלך
= כנסת העתיק הקדוש = חסד המפרש השומע אותה

בברכות שנה טובה

שנה טובה = 377 = שבעה = חוה משיח

תתארו לעצמכם את הכאב ואת האכזבה של חוה אמנו – המתכוונת אך ורק להכי טוב האפשרי עבורנו – וכל כך, כל כך לא הובנה

Tag Cloud