A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for July, 2012

היהודים דורשים את מלכות דוד

ב”ה

היהודים דורשים את מלכות דוד

האם הם באמת ובתמים רוצים מלכות דוד?
האם הם יודעים מה הם דורשים?

את = 401 = אדבר צדק = אור צדק = תקון צדק
= 1400 = 401 = קרן הנשמה = קרן כל ספרי

בת = 402 = אתם הנשמה = 1401 = אתם כל ספרי
= הנשמה הרצון = אנו משה = אנו הספר

בנות = 458 = נחת = חי מת = חי לבבות = אנו הספר כלו
= אנו הספר להויה = אנו משה להויה
= אנו כל בית ישראל יחד שלמה = 1457 = 458

תורה = 611 = את הרה = הרה תקון צדק = 1610 = 611
= הרה אור צדק

ישראל = 541 = המצות = אליך = שיר אל = אמך
אל מלכות דוד = אל מלכות בת תורה = 1540 = 541

שב = 302 = אקרא = ארץ צדקו = 1301 = 302
= תקן צדקו ממעמקים = 2300 = 302 = תקון צדק ממעמקים
= אור צדק ממעמקים = אדבר צדק ממעמקים

יד = 14 = 1013 = תגים = בת תורה

ע = 70 = כלו אוהב = סוד = בנות תורה = 1069 = 70
= תורה נחת = אוהב להויה = בת תורה להויה = דוד להויה
= תורה לבת הויה = את הרה בת להויה
= את הרה בת לכל בית ישראל יחד = 2068 = 70

שבע = 372 = שבסוד = אקרא בנות תורה
= אקרא תורה בנות = אקרא תורה נחת
= תורה שבנחת = 1371 = 372 = תקון צדק ממעמקים בנות תורה
= 2370 = 372 = אור צדק ממעמקים בנות תורה

נשבע = 422 = כתב = אקרא כל בנות תורה
= אקרא כל תורה נחת = אקרא כל תורה חי מת
= אקרא כל תורה חי לבבות
= בנות תורה כל תקון צדק ממעמקים = 3419 = 422

שבכתב = 724 = ידין = שב + נשבע = קרא כתב
= נשבע תקון צדק ממעמקים = 2722 = 724 =
= כתב את שם = 1723 = כתב את ע”ב האותיות
= נשבע את חסד האותיות

כתב את כל ע”ב האותיות = 1773 = 774 = עדן = בת שבע
= נשבע את כל חסד האותיות = עצם דוד = עצרת דוד
= עצם בת תורה = נשבע בשמו כל בית ישראל
= כתב בשמו כל בית ישראל

שבעל פה = 487 = אות פ = פאות = אנכי אתה
עוד אות = לכל אות = שבע אנחנו = חסד מכל דור אנחנו
= ממעמקי חסד אנחנו = עלי ממעמקי החסד
= אקרא בנות תורה עליה = 1486 = 487

מלכות דוד = 510 = מלכות בת תורה = 1509 = רי”ש = ישר
= שיר = דורש = דור ממעמקי

מלכות בנות תורה = 1565 = 566 = מלכות בת תורה להויה
= שיר להויה = שיר לכל בית ישראל יחד = כלו שיר

מלכות כל בנות תורה = 1615 = 616 = יום = התורה

יום אחד = 629 = התורה אהבה = התורה אחד
= מלכות כל בנות תורה אהבה = 1628 = 629

מלכות דוד תהיה מועצת חכמים

מה פרוש הדבר?

מלכות = 496 = צות

ממלכות = 536 = מצות = מלכות לי = מלכות אבותיכם
= 1535 = 536 = כתר אבותי מלכות

ישראל = 541 = המצות = אמך = הממלכות

אנו רואים את האותיות צ-ו-ת המילים מצות וגם מועצת

כבר ראינו כי:

דוד = 14 = תגים = 1013 = בת תורה

ע = 70 = בנות תורה = 1069 = 70

מועצה = 211 = ראי = רוה = מצוה בנות תורה = קול בנות התורה
= 1210 = 211

עצות = 566 = מלכות בנות תורה = 1565 = 566

מועצת = 606 = רות = ממלכות בנות תורה = 1605 = 606

חכמים = 678 = חם + ע = חם + בנות תורה = משה רבנו בנות התורה
= 1677 = 678

כאשר נוכל לקבל את האמת כי ממלכות דוד היא מועצה של בנות תורה, כאשר אמת זאת תשמח את לבנו אז תקום ממלכות דוד

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

ישועה היא ישראל המקודשת

ב”ה

ישועה היא ישראל המקודשת

זה לא פלא שלנוצרים מושג הישועה מעוותת

?אם היהודים אינם יודעים מה היא ישועה, איך הגויים יכולים לדעת

ישועה היא ישראל המקודשת from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

גיוס החרדים

ב”ה

גיוס החרדים

ב”ה

גיוס החרדים

החרדים נקראים להתגייס
אין מנוס מהצו
אבל יש שתי אפשרויות: שהם יבחרו לשמור שמטה כדת וכדין ואז יתגייסו לצבא ה’ או שיבחרו להמשיך לשמור פרוזבול ואז יתגייסו לצה”ל וליתר עולם העסקים המלוכלכים

במקביל, לוחצים על החרדים לצאת לעבודה. הם יכולים להשתעבד לעולם העסקים המושחת והמלוכלך או הם יכולים להקים שותפויות שיספקו אוכל בריא וטהור ומוצרים בעלי ערך חברתי

הבחירה חופשית לחלוטין – והיא כולה שלכם

גיוס החרדים by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן
dordot2001@yahoo.com

קשר שמירת שמטה ופסיקות הלכות

בע”ה נראה מדוע שמירת שמטה כל כך הכרחית ליכולת לפרש הלכה בחכמה

בואו נבדוק כמה חלופים מרכזיים לענין

להכריע דין = 1049 = 50 = להכריע שחרור

הלכה = 60 = ס = הנה = הכלה = כלי = עולם שמחה
= 1059 = 60 = מהקדשים = הקדשים לי = המכריע דין
= המכריע שחרור

הכרעה = 300 = ש = רק = קר = יהיה רע = יהיה ער = לרע = יצר =
מסר = כפר = עיר הקדשים = 1299 = 300 = לחבר הלכה
= לחבר עולם שמחה = מכל דור

מפני שיש חלופים חיוביים מאד וגם חלופים שליליים מאד לאות ש ומפני שהאות ש’ היא המילה הכרעה, אנו מבינים למה הצד בו נקודת המבחינה מעל האות ש נמצאת כל כך חשוב

יושם אל לב:

אות ש = אשתו = קרא אתה = זן = און = השבת = תורת מלכים
= 1706 = 707 = תורת נולדים = ואתכפר

מכריע = 340 = ש”מ = שלי = ספר = מכפר

המכריע = 345 = משה = הספר = המכפר

פסיקה = 255 = רנה = הנר = נהר

פסיקת = 650 = מים = כל בית ישראל אלהים = 1649 = 650
= כל בית ישראל לדורות

פסיקת הלכה = 710 = קים = קדום = מים עולם שמחה = 1709 =
710 = לכל דורות בית ישראל עולם שמחה = 2708 = 710

שוב נראה כי: ט = 9 = אח = הד = זב = חתם = 1008 = 9

בואו נראה שוב את המילה שמטה

שמטה = 354 = משה חתם = 1353 = 354 = המכריע חתם
= השמדה = דוד מכריע = מטה עיר הקדשים
= לחבר עולם שמחה מטה = הלכה עיר דוד = כלי עיר דוד
= דוד מכפר

השמטה = 359 = יד המכריעה = בת תורה מכריעה
= 1358 = 359 = עלץ משיח = קרן משיח = המשוח
= משה דוד

שמירה = 555 = הנך = מכריע הדור

שמירת = 950 = נץ = כל שם = האדם מכריע = מכריע דרות

שמירת שמטה = האדם מכריע אוהב מכריע = 1304 = 305
= כפרה = עלץ כל בית ישראל מכל דור = 2303 = 305 = עריכה

חד וחלק: מי שלא שומר שמטה כדת וכדין, כולל השמטת חובות, לא התגבר על יצר הרע שלו די הצורך ולא אוהב את הבריות במידה הנדרשת לפסוק הלכות. פסיקות הלכה הן הכרעות לכל דבר. בוודאי הוא לא מוכן לפסוק הלכות לדורות (לדורות = 646 = אלהים). מפרי שמטה לא מסוגלים להכריע דינים או לפסוק הלכות שתיצרו עולם שמחה. פסיקות ההלכה והכרעות הדין של מפרי שמטה עשויות להיות הכרעות שעבוד.פסיקות הלכות, ההכרעות דינים ופרושי התורה אמתיים הם הורדת מי נהר הרינה אל העולם מטה שמתקבלת בצהלה, לא כבלים. כל ההלכות שנפסקו ע”י מפרי שמטה דורשות עיון מחדש ואף עריכה ותקון

כמובן, עיון מחדש זה לא יכול לקרות עד שעם ישראל מקבל על עצמו לשמור שמטה כדת וכדין בלי שום פולישוק

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

קשר השמטה והנקבה

ב”ה

קשר השמטה והנקבה

אתמול כתבתי כי בריאות ותקינות היחסים בין גברים יהודים ונשים יהודיות קשורות לשמירת שמטה

אני מבינה כי הטענה נשמעת מוזרה והקשר אינו ברור בקריאה שטחית ואני מחויבת להסביר

קודם כל, נראה כי הביטוי שנות שמטה הוא גם נשות שמטה. (גם המילה שנים = נשים).

עלינו להעמיק גם באותיות בהן המילה שמטה כתובה

יושם אל לב:

ט + ה = 14 = יד = דוד = בת תורה = 1013 = 14 = החתם

שמטה = 354 = אהוב שלי = ספר דוד = דוד מכפר = הנה עיר דוד
= גנז עיר דוד = גנז עיר בת תורה = 1353 = 354 = בת ספר תורה
= עיר דוד עולם שמחה = עולם שמחה בעבור בת תורה = 2352
= 354 = משה חתם = חתם שמה = שבת האלהים = השבת לדורות

חוה = 19 = כל בית ישראל השטן =2017 = 19 = כל בית ישראל חותם

חוה היא ההכנעה מתוך רצון של השטן (=1014 = 15 = י-ה) להויה
(26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26 = כל בית ישראל אחד חתם = 2024 = 26)

ההסכם לשמור מצוות ה’ יתברך הוא ההכנעה מתוך רצון של י-ה (= השטן) ליהו-ה ( = כל בית ישראל יחד = כל בית ישראל אחד חתם)

האות ט’ במילה שמטה שווה למילה חתם כי 9 שווה ל-1008

אם אנו מפרים את ההסכם, אנחנו עדין במצב של השטן שלא נכנע ליהוה

השמטה = 359 = ספר חוה = כל בית ישראל חותם ספר = 2357 = 359

שמירת השמטה היא השמטת הרוע. שמירת שמטה היא היחוד של יה
ו-וה. שמירת שמטה היא ההסכם, היא החתימה על הכתובה, היא גם הסכם הפסקת האש בין י-ה לבין יהוה

כל עוד ישראל אינם שומרים את השמטה, הם עדין מורדים בה’ – וכל עוד הם מורדים בה’ הגברים לא נכנעו לה’ יתברך, זאת אומרת שחוה היא מתבטאת ככל בית ישראל השטן ולא ככל בית ישראל החותם והם שונאים את נשות ישראל – שהן השטן.

רק שמירת שמטה קובעת אם אנו השטן כן נכנע מתוך רצון אל הויה, או לא. ואם לא, הגברים ישנאו את היצר אשר בהם, ולכן הם ישנאו את חוה אשר בהם

דורין אלן בל-דותן
dordot2001@yahoo.com

Tag Cloud