A different take on Israel and Other Important Issues

בע”ה נראה מדוע שמירת שמטה כל כך הכרחית ליכולת לפרש הלכה בחכמה

בואו נבדוק כמה חלופים מרכזיים לענין

להכריע דין = 1049 = 50 = להכריע שחרור

הלכה = 60 = ס = הנה = הכלה = כלי = עולם שמחה
= 1059 = 60 = מהקדשים = הקדשים לי = המכריע דין
= המכריע שחרור

הכרעה = 300 = ש = רק = קר = יהיה רע = יהיה ער = לרע = יצר =
מסר = כפר = עיר הקדשים = 1299 = 300 = לחבר הלכה
= לחבר עולם שמחה = מכל דור

מפני שיש חלופים חיוביים מאד וגם חלופים שליליים מאד לאות ש ומפני שהאות ש’ היא המילה הכרעה, אנו מבינים למה הצד בו נקודת המבחינה מעל האות ש נמצאת כל כך חשוב

יושם אל לב:

אות ש = אשתו = קרא אתה = זן = און = השבת = תורת מלכים
= 1706 = 707 = תורת נולדים = ואתכפר

מכריע = 340 = ש”מ = שלי = ספר = מכפר

המכריע = 345 = משה = הספר = המכפר

פסיקה = 255 = רנה = הנר = נהר

פסיקת = 650 = מים = כל בית ישראל אלהים = 1649 = 650
= כל בית ישראל לדורות

פסיקת הלכה = 710 = קים = קדום = מים עולם שמחה = 1709 =
710 = לכל דורות בית ישראל עולם שמחה = 2708 = 710

שוב נראה כי: ט = 9 = אח = הד = זב = חתם = 1008 = 9

בואו נראה שוב את המילה שמטה

שמטה = 354 = משה חתם = 1353 = 354 = המכריע חתם
= השמדה = דוד מכריע = מטה עיר הקדשים
= לחבר עולם שמחה מטה = הלכה עיר דוד = כלי עיר דוד
= דוד מכפר

השמטה = 359 = יד המכריעה = בת תורה מכריעה
= 1358 = 359 = עלץ משיח = קרן משיח = המשוח
= משה דוד

שמירה = 555 = הנך = מכריע הדור

שמירת = 950 = נץ = כל שם = האדם מכריע = מכריע דרות

שמירת שמטה = האדם מכריע אוהב מכריע = 1304 = 305
= כפרה = עלץ כל בית ישראל מכל דור = 2303 = 305 = עריכה

חד וחלק: מי שלא שומר שמטה כדת וכדין, כולל השמטת חובות, לא התגבר על יצר הרע שלו די הצורך ולא אוהב את הבריות במידה הנדרשת לפסוק הלכות. פסיקות הלכה הן הכרעות לכל דבר. בוודאי הוא לא מוכן לפסוק הלכות לדורות (לדורות = 646 = אלהים). מפרי שמטה לא מסוגלים להכריע דינים או לפסוק הלכות שתיצרו עולם שמחה. פסיקות ההלכה והכרעות הדין של מפרי שמטה עשויות להיות הכרעות שעבוד.פסיקות הלכות, ההכרעות דינים ופרושי התורה אמתיים הם הורדת מי נהר הרינה אל העולם מטה שמתקבלת בצהלה, לא כבלים. כל ההלכות שנפסקו ע”י מפרי שמטה דורשות עיון מחדש ואף עריכה ותקון

כמובן, עיון מחדש זה לא יכול לקרות עד שעם ישראל מקבל על עצמו לשמור שמטה כדת וכדין בלי שום פולישוק

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: