A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for July, 2012

תגובת ה’ לטענות הנוצרים

תגובת ה’ לטענות הנוצרים

בע”ה, נראה כי הטענה של הנוצרים
שאלקים שלח את בנו למות כדי
לכפר על העולם מתנגדת לגמרי לרצון
העליון שהתגלה במעשה בראשית
נראה כי הדבר סותר את מעמקי
השם אלהים

תגובת ה’ לטענות הנוצרים from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

קריאה אל הרבנים!

ב”ה

אתמול יהודי יקר הצית עת עצמו מרוב ייאוש!

האמת הנוראית היא: יש שתי בעיות עקריות בעולם. אחת היא העדר רחמים. השניה היא שיטות כלכליות מעוותות לגמרי.

יש שתי בעיות עקריות ביהדות. אחת – נשים, בעלות רחמים של בשר, של ממש – אינן חלק ממערכת פסיקות הלכות והרוב העצום של רבנים מקבלים “היתר פרוזבול”.

אם אתם לא רואים שהבעיות בעולם נובעות מהבעיות ביהדות אינכם ערים די הצורך להיות רבנים או להקרא תלמידי חכמים. אם אינכם יודעים כי תלמוד תורה הוא היוצר של כל צורות העולם, אין לכם הערנות להיות פוסקים

רבנים! האם אתם מתכוונים לתקן את העוולות שאתם גורמים?
האין בכם שום שמץ של רחמנות – ברוחניות לכל הפחות אם לא רחמים בבשרכם? האינכם רואים את מה שאתם עושים לבריות?

דורין אלן בל-דותן, צפת

dordot2001@yahoo.com

Two Major Errors in Judaism: Prozbul and Place of Women

B”H

Two Major Errors in Judaism:
Prozbul and Place of Women

There are two major misunderstandings in Judaism that need to be overcome. When they do, please God in our time, the Messianic Age will begin.

The first problem in Judaism, Prozbul, created the distortions in the socio-economic world variously encapsulated in what we call “Capitalism”. If the socio-economic world is to be corrected, Prozbul will have to be nullified.

The second problem is graver. It may be a reason why the decision of Prozbul was taken. It is the fact that Jewish men do not know their place in creation vis-a-vis Jewish women. They imagine that they are capable of understanding a woman’s nature and they imagine that they can dictate to Jewish women what our place is. They imagine that Halakhah can be decided by men alone, including Halakhah that relates to women. They imagine that they are able to interpret Torah without feminine input and they imagine that they are capable of understanding the depths of the mitzvot that relate specifically to women. This is a most grave error and the provenance of untold misery.

It is wholly unfitting for a lesser being to presume to know the nature of a higher being and it is presumptuous foolishness for a lesser being to imagine that it can describe the parameters of the actions of a greater being and legislate for a higher being.

The second problem is the provenance of the complete misunderstanding of Chava is and what her relationship to HaMashiach (the men call him a serpent in their blind inability to see that HaNachash *is* HaMashiach). They imagine that they are able to understand Chava’s intentions, motivations and plumb the depths of her decision and action and its consequences. This misunderstanding is, therefore, also the provenance of the Xian error that Mashiach is one male. It is the provenance of the errant rulings regarding Aginut. It is the provenance in the lack of undertaking to resolve the matter of Mamzerut. The Rabbis do not see that ממזר is equal to the word רופא and they are not working on resolving that in favor of healing. The delusion that Jewish men are able to rule for Jewish women is the provenance of much marital misery. It is the provenance of the pathetic attempt to restore balance and justice on the part of those who do not know Torah called “Feminism”. It is the provenance of many Rabbinical rulings which, taken in the absence of the input of feminine wisdom, came to various distortion and untenability. Some have gone so far as to teach that it is forbidden to teach women Torah! תורה IS את הרה. Torah IS the paradigm of Jewish female wisdom and fecundity. Only Jewish women can plummet the deepest depths of Torah because Torah is most like our being. This is why we say:
ברוך שעשני כרצונו
We say כרצונו, not לפי רצונו or ברצונו because Jewish women are *as* HaShem’s Will, *like* HaShem’s Will. We are the closest embodiment of the Will of HaShem in Creation – not a being come into existence by God’s Will to create a specific being – but God’s Will Itself, which is identical to God. We Jewish women are *like* HaShem’s Will in Body as well as in Soul. That is why we give birth to living beings whose destiny is to learn Torah and act in accordance with Torah. That is the Act of God.

It is not enough to give lip service to the fact that Sarah was greater than Avraham and Choni HaMe’agel’s wife was on a higher level of compassion than he, thus her prayers were answered first. It must be recognized that this is *generally* the case in Jewish marriages. The dependence of Barak upon Devorah is not a one-time occurrence in history or an anomaly. It is paradigmatic of Jewish relationships. While no woman likes it, as Devorah did not; this is the reality and we must act appropriately.

As are all of the ‘stories’ in Torah, the story of the Daughters of Tzlofchad (whose name literally means ‘shadow of fear’), is a truth occurring in every generation, repeating itself in this or that configuration, but being a constant.

Even so great a figure as Moshe Rebeinu was not, of his own accord and initiative, sensitive to the plight of the Daughters of Tzlofchad. He did not turn to HaShem with a plea for their welfare.

However, when the Daughters of Tzlofchad were brave enough to act despite the shadow of fear under which women live in male-dominated cultures and exerted their right to an inheritance not only did Moshe see the merit of their plea at once, astoundingly; HaShem not only acquiesced to their wisdom, HaShem created what appeared to be a new precedent in Torah, but which was actually always written in Torah.

7 ‘The daughters of Tzlofchad speak truly: you shall surely give them a possession of an inheritance among their father’s brethren; and you shall cause the inheritance of their father to pass unto them.
8 And you shall speak unto the children of Israel, saying: If a man die, and have no son, then you shall pass his inheritance unto his daughter.
9 And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. – Numbers 27

This is the Way of Torah. Understand this! Women actually activate the revelation of the deepest and truest and most just interpretations of Torah, but if and only if we exert our rights. If we do not Torah seems to read as though the Law discriminates against women. It does not. The truths relating to women in Torah are the deepest truths and the most just. But we must assert our rights to the revelation of those depths.

It must be understand what the Hebrew concept ‘nachalah’, rendered imperfectly and partially into English as ‘inheritance’ means. It is not only a right to a parcel of land. The Torah itself is the ground from which Humanity is created. To have a ‘nachalah’ in Torah is to have a portion in Torah – to have a presence in Torah and to have one leave one’s mark on creation by having interpreted Torah.

If we understand that Torah is what is best described in modern parlance as a ‘fractal’ and a ‘hologram’, it is understood that a portion in any part of Torah is a portion in all of Torah and a portion in Torah is a portion in the Creation itself – in all of creation.

Why HaShem has only granted this right to women if we overcome our natural reticence and assert our right to learn Torah and have a full portion in it is a wisdom beyond my ken, but I do know that this is the case and is a constant in every generation. With that, the precedent has already been written in Torah, plainly and without the need for gematriot to reveal it. This means that women are entitled to a portion in learning Torah, interpreting it and thereby making their mark on the entire creation.

Happy are the minority of men who know this is true and act accordingly with their Wives and fortunate are their Wives and Daughters and Sons. But even they regard Halakhah as a solely male undertaking. This is a terrible error having terrible consequences upon Creation.

For the world to know peace the Jewish world must involve a cooperation on Halakhic rulings by women and men of Torah learning. In some ways, women’s wisdom is too high for this world and needs to be filtered down through men’s lower understanding. However, the inspiration for rulings must have the feminine reach into the highest realms.

The men in the Torah world must realize that Jewish women are greater than they and act appropriately to that fact and Prozbul must be nullified at once. It is the worst of the rulings Jewish men made on their own presumption.

When these two gross distortions of true Judaism are overcome, the Messianic Age can begin.

There are many men who see the failings of Feminism and take shelter for their error in those failings thinking: ‘You see?! This is what comes of it when women do not assume a position inferior to that of men!”

What they do not understand is that Feminism exists in a world that is being created out of the dominance of Jewish men learning Torah almost exclusively.

The Creation cannot correct itself. It can only cry out to its Creator to have compassion and that Creator is the Jews learning Torah.

HaShem has granted the Jews learning Torah the gift of Creation itself. Understand this and bend yourself under this wonderful and terrible yoke.

If we Jews do not learn Torah properly and do not act properly on that proper understanding of Torah, the entire world will be distorted – and We, together with the Gentiles and all of the other creatures, will be trapped in the Creation of Our making.

The distortion in Judaism between men and women is also the provenance of that most terrible coven – the Social Workers. It is also the provenance of the proliferation of corrupt female judges. Feminism, the Social Workers and the proliferation of women in the legal professions are all attempts of the Creation to correct the error in the practice of Judaism that is giving rise to gross distortions in the fabric of the relations between men and women and the balance of power. But, again, the Creation cannot correct itself. It can only cry out to us to listen to their plight and bring ourselves into greater line with what HaShem intends.

We are taught that in Mitzrayim one of the most terrible punishments is that men were forced to do women’ work and vice versa. Know that this describes our present plight in Torah learning. Understand this!

May we have mercy upon Ourselves and upon the Creation.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
Dordot2001@yahoo.com

The Daughters of Tzlofchad

B”H

The Daughters of Tzlofchad

As are all of the stories in Torah, the story of the Daughters of Tzlofchad (whose name literally means ‘shadow of fear’), is a truth occurring in every generation, repeating itself in this or that configuration, but being a constant.

Even so great a figure as Moshe Rebeinu was not, of his own accord and initiative, sensitive to the plight of the Daughters of Tzlofchad. He did not turn to HaShem with a plea for their welfare.

However, when the Daughters of Tzlofchad were brave enough to act despite the shadow of fear under which women live in male-dominated cultures and exerted their right to an inheritance not only did Moshe see the merit of their plea at once, astoundingly; HaShem not only acquiesced to their wisdom, HaShem created what appeared to be a new precedent in Torah, but which was actually always written in Torah.

7 ‘The daughters of Tzlofchad speak truly: you shall surely give them a possession of an inheritance among their father’s brethren; and you shall cause the inheritance of their father to pass unto them.
8 And you shall speak unto the children of Israel, saying: If a man die, and have no son, then you shall pass his inheritance unto his daughter.
9 And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. – Numbers 27

This is the Way of Torah. Understand this! Women actually activate the revelation of the deepest and truest and most just interpretations of Torah, but if and only if we exert our rights. If we do not Torah seems to read as though the Law discriminates against women. It does not. The truths relating to women in Torah are the deepest truths and the most just. But we must assert our rights to the revelation of those depths.

It must be understand what the Hebrew concept ‘nachalah’, rendered imperfectly and partially into English as ‘inheritance’ means. It is not only a right to a parcel of land. The Torah itself is the ground from which Humanity is created. To have a ‘nachalah’ in Torah is to have a portion in Torah – to have a presence in Torah and to have one leave one’s mark on creation by having interpreted Torah.

If we understand that Torah is what is best described in modern parlance as a ‘fractal’ and a ‘hologram’, it is understood that a portion in any part of Torah is a portion in all of Torah and a portion in Torah is a portion in the Creation itself – in all of creation.

Why HaShem has only granted this right to women if we overcome our natural reticence and assert our right to learn Torah and have a full portion in it is a wisdom beyond my ken, but I do know that this is the case and is a constant in every generation. With that, the precedent has already been written in Torah, plainly and without the need for gematriot to reveal it. This means that women are entitled to a portion in learning Torah, interpreting it and thereby making their mark on the entire creation.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat
dordot2001@yahoo.com

סיבות לשמור שמיטה כהלכתה

ב”ה

סיבות טובות לשמור שמטה
כדת וכדין
כולל השמטת חובות

האם לחיות לנצחים בלי חובות סיבה מספקת

לא? אז יש עוד סיבות טובות

”סיבות טובות לשמור שמטה כהלכתה from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

סיבות טובות לשמור שמטה כדת וכדין כולל השמטת חובות

ב”ה

סיבות טובות לשמור שמטה כדת וכדין
כולל השמטת חובות

גנזתי = 470 = עת

וגנזתי = 476 = סודות = עתו

וגזתי סודות = 476 + 476 = 952 = שם אליהו

וגנזתי רזים = 1293 = 294 = עיר דוד

אור דורות = 823 = אותיות = תחיתה

אור הדורות = 828 = האותיות = תחיתי
= הנשמט בכתב = הנשמט קדש הקשים
= 1827 = 828

שמטה = טוב למצא את עדן = 1353 = 354 =
= וגנזתי את סודות = את שם אליהו = קרב אליהו
= טוב חמצא את בת שבע = טוב למצא את עצרת דוד

עדן = 774 = בת שבע = שבת חסד = עצם דוד = אצרת דוד
עצם יד = חי עולמים

וגנזתי את הסודות = 1358 = 359 = השמטה

וגנזתי את סודות התורה = 1969 = 970 = עץ
= וגנזתי את סודות יום = עיר הכהנים = יום שמטה
= התורה שמטה = סוד חסד האותיות
= סוד חסד הנשמט בכתב

וגנזתי את הסודות לשומרי שמטה = 2290 = 300
= ש = כפר = מכל דור = שמטה לשומרי השמטה
= 1299 = 300 = הכרעה = יצר = מסר = דור נולד
= עיר הקדשים = בעבור הקדשים

וגנזתי את הסודות לשומרי השמטה = 305 = שה
= כפרה = השמטה לשומרי השמטה = 1304 = 305

מט = 49 = גלוי

וגלוי לשומרי השמטה = 1000 = 1 = קרן = עלץ

שמטה = וגלוי לשומרי השמטה את הסודות גנזתי
= 2352 = 354 = גלוי השמטה לשומרי השמטה
= 1353 = 354 = שמטה

וגנזתי את סודות התורה לשומרי שמטה = 2909
911 = שם ו-ה = שם השופטים 1910 = 911
חג עולם צדק

וגנזתי רזים לשומרי המצות = 2420 = 422
= כתב = חובות
= וגנזתי רזים לשומרי ישראל
= וגנזתי אור האדם לשומרי ישראל
= וגנזתי אור דרות לשומרי המצות

דורין קלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

דורשים את מלכות דוד

ב”ה

היהודים דורשים את מלכות דוד

?האם הם באמת ובתמים רוצים מלכות דוד

?האם הם יודעים מה הם דורשים

דורשים מלכות דוד from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

היהודים דורשים את מלכות דוד

ב”ה

היהודים דורשים את מלכות דוד

האם הם באמת ובתמים רוצים מלכות דוד?
האם הם יודעים מה הם דורשים?

את = 401 = אדבר צדק = אור צדק = תקון צדק
= 1400 = 401 = קרן הנשמה = קרן כל ספרי

בת = 402 = אתם הנשמה = 1401 = אתם כל ספרי
= הנשמה הרצון = אנו משה = אנו הספר

בנות = 458 = נחת = חי מת = חי לבבות = אנו הספר כלו
= אנו הספר להויה = אנו משה להויה
= אנו כל בית ישראל יחד שלמה = 1457 = 458

תורה = 611 = את הרה = הרה תקון צדק = 1610 = 611
= הרה אור צדק

ישראל = 541 = המצות = אליך = שיר אל = אמך
אל מלכות דוד = אל מלכות בת תורה = 1540 = 541

שב = 302 = אקרא = ארץ צדקו = 1301 = 302
= תקן צדקו ממעמקים = 2300 = 302 = תקון צדק ממעמקים
= אור צדק ממעמקים = אדבר צדק ממעמקים

יד = 14 = 1013 = תגים = בת תורה

ע = 70 = כלו אוהב = סוד = בנות תורה = 1069 = 70
= תורה נחת = אוהב להויה = בת תורה להויה = דוד להויה
= תורה לבת הויה = את הרה בת להויה
= את הרה בת לכל בית ישראל יחד = 2068 = 70

שבע = 372 = שבסוד = אקרא בנות תורה
= אקרא תורה בנות = אקרא תורה נחת
= תורה שבנחת = 1371 = 372 = תקון צדק ממעמקים בנות תורה
= 2370 = 372 = אור צדק ממעמקים בנות תורה

נשבע = 422 = כתב = אקרא כל בנות תורה
= אקרא כל תורה נחת = אקרא כל תורה חי מת
= אקרא כל תורה חי לבבות
= בנות תורה כל תקון צדק ממעמקים = 3419 = 422

שבכתב = 724 = ידין = שב + נשבע = קרא כתב
= נשבע תקון צדק ממעמקים = 2722 = 724 =
= כתב את שם = 1723 = כתב את ע”ב האותיות
= נשבע את חסד האותיות

כתב את כל ע”ב האותיות = 1773 = 774 = עדן = בת שבע
= נשבע את כל חסד האותיות = עצם דוד = עצרת דוד
= עצם בת תורה = נשבע בשמו כל בית ישראל
= כתב בשמו כל בית ישראל

שבעל פה = 487 = אות פ = פאות = אנכי אתה
עוד אות = לכל אות = שבע אנחנו = חסד מכל דור אנחנו
= ממעמקי חסד אנחנו = עלי ממעמקי החסד
= אקרא בנות תורה עליה = 1486 = 487

מלכות דוד = 510 = מלכות בת תורה = 1509 = רי”ש = ישר
= שיר = דורש = דור ממעמקי

מלכות בנות תורה = 1565 = 566 = מלכות בת תורה להויה
= שיר להויה = שיר לכל בית ישראל יחד = כלו שיר

מלכות כל בנות תורה = 1615 = 616 = יום = התורה

יום אחד = 629 = התורה אהבה = התורה אחד
= מלכות כל בנות תורה אהבה = 1628 = 629

מלכות דוד תהיה מועצת חכמים

מה פרוש הדבר?

מלכות = 496 = צות

ממלכות = 536 = מצות = מלכות לי = מלכות אבותיכם
= 1535 = 536 = כתר אבותי מלכות

ישראל = 541 = המצות = אמך = הממלכות

אנו רואים את האותיות צ-ו-ת המילים מצות וגם מועצת

כבר ראינו כי:

דוד = 14 = תגים = 1013 = בת תורה

ע = 70 = בנות תורה = 1069 = 70

מועצה = 211 = ראי = רוה = מצוה בנות תורה = קול בנות התורה
= 1210 = 211

עצות = 566 = מלכות בנות תורה = 1565 = 566

מועצת = 606 = רות = ממלכות בנות תורה = 1605 = 606

חכמים = 678 = חם + ע = חם + בנות תורה = משה רבנו בנות התורה
= 1677 = 678

כאשר נוכל לקבל את האמת כי ממלכות דוד היא מועצה של בנות תורה, כאשר אמת זאת תשמח את לבנו אז תקום ממלכות דוד

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

ישועה היא ישראל המקודשת

ב”ה

ישועה היא ישראל המקודשת

זה לא פלא שלנוצרים מושג הישועה מעוותת

?אם היהודים אינם יודעים מה היא ישועה, איך הגויים יכולים לדעת

ישועה היא ישראל המקודשת from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

גיוס החרדים

ב”ה

גיוס החרדים

ב”ה

גיוס החרדים

החרדים נקראים להתגייס
אין מנוס מהצו
אבל יש שתי אפשרויות: שהם יבחרו לשמור שמטה כדת וכדין ואז יתגייסו לצבא ה’ או שיבחרו להמשיך לשמור פרוזבול ואז יתגייסו לצה”ל וליתר עולם העסקים המלוכלכים

במקביל, לוחצים על החרדים לצאת לעבודה. הם יכולים להשתעבד לעולם העסקים המושחת והמלוכלך או הם יכולים להקים שותפויות שיספקו אוכל בריא וטהור ומוצרים בעלי ערך חברתי

הבחירה חופשית לחלוטין – והיא כולה שלכם

גיוס החרדים by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן
dordot2001@yahoo.com

Tag Cloud