A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for February, 2012

לכבוש ירושלים

לכבוש ירושלים

משמעו כפשוטו

עצב = 162 = סוד סבל

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

עבד

עבד

מתגובות שקבלתי אחרי שהעליתי סרטון אודות ענין העבד, שהיה מיועד לגויים; גליתי, לתדהמתי, כי הענין בכלל לא ברור גם ליהודים הלומדים בישיבה

זאת דוגמה מובהקת של בלבול הגויים הנובע מאי-ההבנה של יהודים — אפילו למדנים

כשאנו *הוגים בתורה, אנו בוראים את *הגוים

אם הלימודים שלנו שגויים, הגויים יהיו בעלי פגמים

אם אנחנו לא לומדים בלב מלא אהבה, הגויים הנבראים ישנאו אותנו

בברכות

דורין אלן- בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

עדות של דורין דותן על מעשי משרד הרווחה בארץ בפני בית הדין של הסנהדרין

עדות של דורין דותן על מעשי משרד הרווחה בארץ
בפני בית הדין של הסנהדרין

http://www.youtube.com/watch?v=WL0vTiESJF8

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

הלכה למעשה היא שרה

הלכה למעשה = 505 = שרה

לכן, עלינו לפרש הלכה למעשה באהבה ראויה לשרה אמנו

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

מה *נ*שמע יתרו?

עלינו לשאול: מה *נ*שמע יתרו

יתרו לא רק שמע, אחי ואחיותי

יתרו = התורה גם נשמעה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

שורש הרוע בעולם ותיקונו

שורש הרוע בעולם ותיקונו

כשאנו *הוגים בתורה אנו בוראים את *הגוים

הגוים נבראים בצלם בוראיהם – היהודים הלומדים תורה

אם אנחנו לא בשמחה ובמוחין גדלות כשאנו לומדים תורה, הגוים הנבראים כתוצאה ישירה מלימודינו פגומים ובעלי מומים, במיוחד בלב. הם שונאינו

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

המשיח = הילד בקרבי

המשיח = הילד בקרבי

גן עדן הוא גן שעשועים לילדים ומנוחתם של זקנים

רק ילדים זקנים יכולים להכנס לתוכו

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud