A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for December, 2011

יחזקאל ל”ז

יחזקאל ל”ז

את כורעת ללדת ישראל

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

סוד בריאת הגויים

סוד בריאת הגויים

דורין אלן בל-דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com

משיח = שמח אם ובת

משיח = שמח אם ובת

בלי לגלות את הקדושה בנקבהבמלואה, לא נוכל לקבל המשיח

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

מעשה ה(מ)רכבה – האות האחרונה

מעשה ה(מ)רכבה – האות האחרונה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

חנוכת הבית השלישי- חלק ג: חילופי שמות כלים

חנוכת הבית השלישי- חלק ג: חילופי שמות כלים

בסרטון זה נראה, בע”ה, כמה חילופי שמות של כמה כלי (מ)קדש

סודות נפלאים מוסתרים בחילופים אלה, המראים איך תורה בנוי המשכבות של אותיות, נקודות וטעמים ושמותיהם – ומעל התגים

דורין אלן בל-דותן, צפת

עונג ועינוי: תאומים זהים

עונג ועינוי: תאומים זהים

כדי לשים קץ לסבל

דורין אלן בל-דותן, צפת

אגלה סוד המשיח

אגלה סוד המשיח

משמעו כפשוטו

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

חנוכת הבית השלישי – חלק ב’ אודות שמן

נוכת הבית השלישי – חלק ב’ אודות שמן

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

חנוכת הבית השלישי – חלק א

חנוכת הבית השלישי – חלק א

בסרטון זה ובסרטונים בהמשך נראה, ב”ה, חילופים של כמה ענינים הקשורים לחג חנוכה שיגלו את פנימיות החג והגאולה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

משיח

משיח

בסרטון זה נגלה ונבאר כמה סודות טמונים במילה משיח כשהיא מנוקדת

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud